Επικοινωνήστε μαζί μας: +357 22 889759
Slider

Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμος του 1971 (5/1971)

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος
1. Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 1971, ο περί Ιδιωτικών Σχολείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 και ο περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμοι του 1971 έως 1985.

· 5/1971

Ερμηνεία
2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“αλλοδαπός Κύπριος” σημαίνει πρόσωπον μη πολίτην της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεννηθέν εν Κύπρω, καθ’ ον χρόνον οι γονείς αυτού είχον την συνήθη αυτών διαμονήν εν Κύπρω και περιλαμβάνει παν τέκνον αυτού·

“δημόσιον σχολείον” σημαίνει σχολείον την ευθύνην της διοικήσεως και συντηρήσεως του οποίου φέρει η Δημοκρατία·

“δημόσιον φροντιστήριον” σημαίνει φροντιστήριον την ευθύνην της διοικήσεως και συντηρήσεως του οποίου φέρει η Δημοκρατία·

“θερινό σχολείο” σημαίνει σχολείο το οποίο λειτουργεί μεταξύ της 1ης Ιουνίου και της 30ης Σεπτεμβρίου·

“ιδιοκτήτης” σημαίνει πρόσωπον, φυσικόν ή νομικόν, εις το οποίον ανήκει κατά κυριότητα η επιχείρησις του σχολείου ή φροντιστηρίου και περιλαμβάνει και πλείονας συνιδιοκτήτας·

“ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον” σημαίνει μη δημόσιον σχολείον ή φροντιστήριον και δεν περιλαμβάνει σχολείον ή φροντιστήριον το οποίον διέπεται υπό ειδικού νόμου αλλά περιλαμβάνει θερινό σχολείο∙

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

“πολίτης της Δημοκρατίας” περιλαμβάνει πάντα αλλοδαπόν Κύπριον και νομικόν πρόσωπον ελεγχόμενον αμέσως ή εμμέσως υπό πολιτών της Δημοκρατίας·

“Συμβουλευτική Επιτροπή” σημαίνει την υπό του άρθρου 22 ιδρυομένην Συμβουλευτικήν Επιτροπήν Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως·

“Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο” σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο (EE L της 03.01.1994, σ.3), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει·

“σχολείον ή φροντιστήριον” σημαίνει σχολείον ή φροντιστήριον στοιχειώδους και μέσης γενικής, τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαιδεύσεως και περιλαμβάνει νηπιαγωγείον·

“σχολικόν έτος” σημαίνει περίοδον δώδεκα μηνών, αρχομένην από της 1ης Σεπτεμβρίου εκάστου έτους·

“Υπουργός” και “Υπουργείον” σημαίνει τον Υπουργόν Παιδείας και το Υπουργείον Παιδείας αντιστοίχως·

“φροντιστήριον” σημαίνει την οργάνωσιν και παροχήν, διά ζώσης ή και μηχανικών μέσων, διδασκαλίας εις ενδιαφερόμενα άτομα ή ομάδας ατόμων.

· 5/1971

· 56/1983

· 154(I)/1999

· 18(I)/2004

· 77(I)/2008

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΙΔΡΥΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
Ίδρυσις και λειτουργία ιδιωτικών σχολείων ή ιδιωτικών φροντιστηρίων
3. Ουδέν ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον δύναται να ιδρυθή και λειτουργήση εν τη Δημοκρατία εκτός εάν τηρώνται αι διατυπώσεις, οι όροι και αι προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου και έχει χορηγηθή εις αυτό το υπό του άρθρου 7 προνοούμενον πιστοποιητικόν.

· 5/1971

· 56/1983

Δήλωσις ιδρυτού
4.-(1) Προ της ιδρύσεως οιουδήποτε ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου ο ιδρυτής δέον να υποβάλη προς τον Υπουργόν δήλωσιν κατά τον υπό του Υπουργού οριζόμενον τύπον περί της σκοπουμένης ιδρύσεως αυτού περιέχουσαν τα κάτωθι στοιχεία-

(α) την επωνυμίαν του σχολείου ή φροντιστηρίου

(β) την έδραν του σχολείου ή φροντιστηρίου

(γ) τον τύπον του σχολείου ή φροντιστηρίου, τον βαθμόν και την ποιότητα της χορηγηθησομένης εκπαιδεύσεως

(δ) το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν του ιδιοκτήτου ή προκειμένου περί νομικού προσώπου την επωνυμίαν και έδραν αυτού

(ε) το επάγγελμα του ιδιοκτήτου ή προκειμένου περί νομικού προσώπου τους σκοπούς τούτου

(στ) το αναλυτικόν πρόγραμμα του σχολείου ή φροντιστηρίου

(ζ) τον αριθμόν των ιδρυθησομένων τάξεων του σχολείου ή φροντιστηρίου

(η) οιαδήποτε άλλα στοιχεία ήθελεν ορίσει ο Υπουργός.

(2) Εν περιπτώσει μεταβολής οιουδήποτε των εν τω εδαφίω (1) αναφερομένων στοιχείων ο ιδιοκτήτης υποχρεούται όπως δι’ εγγράφου δηλώσεως υποβαλλομένης προς τον Υπουργόν εντός επτά ημερών από της τοιαύτης μεταβολής δηλώση την επελθούσαν μεταβολήν.

(3) Το Υπουργείο υποχρεούται να ενημερώσει τον ιδρυτή ότι έχει παραλάβει τη δήλωσή του και, σε περίπτωση που αυτή είναι ελλιπής, να τον ενημερώσει γραπτώς σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.

· 5/1971

· 56/1983

· 18(I)/2012

Όροι ιδρύσεως ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου
5.-(1) Κανένα ιδιωτικό σχολείο δεν μπορεί να ιδρυθεί:

(α) Από πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους.

(β) από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, εν ενεργεία.

(γ) από καθηγητή, δάσκαλο ή άλλο εκπαιδευτικό δημοσίου σχολείου, εν ενεργεία.

(δ) από πρόσωπο που καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(ε) από εκπαιδευτικό ή δημόσιο υπάλληλο της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους που απολύθηκε ή του οποίου έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες στο παρελθόν, από τη Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή Οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος·

(στ) από πρόσωπο που τελεί στην υπηρεσία ξένης Κυβέρνησης ή οργανισμού·

(ζ) όταν βάσει των υποβληθέντων εγγράφων και κατόπιν σύμφωνης γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής προκύπτει ότι η ίδρυση του σχολείου δεν αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών εντός της Δημοκρατίας.

(2) Μη πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος και παντός ετέρου Νόμου, να ιδρύση ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον κατόπιν αδείας χορηγουμένης υπό του Υπουργού κατά τον καθωρισμένον τύπον και υπό τους καθωρισμένους όρους.

· 5/1971

· 56/1983

· 18(I)/2004

· 18(I)/2012

Επωνυμία
6.-(1) Έκαστον ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον δέον να έχη επωνυμίαν, ήτις δέον-

(α) να μην είναι παραπλανητική ως προς το επίπεδον και τον τύπον του σχολείου ή φροντιστηρίου

(β) να διακρίνηται επαρκώς των επωνυμιών άλλων ιδιωτικών ή δημοσίων σχολείων.

(2) Η επωνυμία δεν δύναται να περιέχη λέξεις ως “Ακαδημία”, “Ακαδημαϊκόν”, “Εθνικόν”, “Παγκύπριον”:

Νοείται ότι σχολεία ή φροντιστήρια τα οποία εχρησιμοποίησαν επωνυμίαν επί τοσούτον χρόνον ώστε τυχόν αλλαγή ταύτης δυνατόν να αποβή εις ζημίαν των σχολείων ή φροντιστηρίων τούτων δύνανται, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού, να εξακολουθήσουν χρησιμοποιούντα την επωνυμίαν κατά παρέκκλισιν του παρόντος εδαφίου.

(3) Η αυτή επωνυμία δύναται να καλύπτη πλείονα σχολεία ή φροντιστήρια ή πλείονας τύπους σχολείου ή φροντιστηρίου του αυτού ιδιοκτήτου.

(4) Έκαστον ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον δέον προ της επωνυμίας αυτού να φέρη τας λέξεις “Ιδιωτικόν Σχολείον” ή “Ιδιωτικόν Φροντιστήριον” ή “Θερινό Σχολείο” αίτινες να εμφανίζωνται επί των πινακίδων, διαφημίσεων, πιστοποιητικών και γενικώς επί πάντων των υπ’ αυτών εκδιδομένων εγγράφων.

(5) Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπον χρησιμοποίησις της επωνυμίας ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου προ της υποβολής δηλώσεως συμφώνως προς το άρθρον 4 ή της χορηγήσεως αδείας συμφώνως προς το εδάφιον (2) του άρθρου 5 ως θα ήτο η περίπτωσις.

· 5/1971

· 56/1983

· 77(I)/2008

Καταχώρησις δηλώσεως και έκδοσις πιστοποιητικού
7.-(1) Μέσα σε περίοδο δέκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής της προβλεπόμενης στο άρθρο 4 δήλωσης και του συνόλου των στοιχείων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, ο Υπουργός, εάν ικανοποιηθεί ότι η δήλωση και τα στοιχεία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καταχωρεί αυτήν στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών ή Φροντιστηρίων και εκδίδει πιστοποιητικό ίδρυσης:

Νοείται ότι εάν δεν υπάρξει απάντηση του Υπουργού εντός της προθεσμίας που προβλέπεται πιο πάνω, το πιστοποιητικό ίδρυσης δε θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.

(2) Από της εκδόσεως του εις το εδάφιον (1) αναφερομένου πιστοποιητικού το ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον θεωρείται ως ιδρυθέν επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η προσαγωγή του πιστοποιητικού τούτου αποτελεί απόδειξιν της τοιαύτης ιδρύσεως:

Νοείται ότι το πιστοποιητικό ίδρυσης ισχύει για ένα χρόνο από την έκδοση του. Μετά την πάροδο του έτους, αν ο ιδρυτής δεν προβεί σε εξασφάλιση πιστοποιητικού λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 8, τότε πρέπει να υποβάλει νέα δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 4.

· 5/1971

· 56/1983

· 18(I)/2012

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
Δήλωσις λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου και πιστοποιητικόν λειτουργίας
8.-(1) Προ της λειτουργίας οιουδήποτε ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου ο ιδιοκτήτης υποβάλλει δήλωσιν, κατά τον υπό του Υπουργού οριζόμενον τύπον, περιέχουσαν τα κάτωθι στοιχεία-

(α) ονοματεπώνυμον, προσόντα και προϋπηρεσίαν του προτεινομένου διευθυντού του σχολείου ή φροντιστηρίου·

(β) ονοματεπώνυμα, προσόντα και προϋπηρεσίαν του προτεινομένου διδακτικού προσωπικού του σχολείου ή φροντιστηρίου·

(γ) περιγραφήν του διδακτηρίου και του εξοπλισμού του σχολείου ή φροντιστηρίου·

(δ) το ωρολόγιον πρόγραμμα·

(ε) πίνακα των χρησιμοποιηθησομένων διδακτικών και βοηθητικών βιβλίων κατά τάξεις·

(στ) οιαδήποτε άλλα στοιχεία ήθελεν ορίσει ο Υπουργός.

(2) Το Υπουργείο υποχρεούται να ενημερώσει τον ιδρυτή ότι έχει παραλάβει τη δήλωση λειτουργίας και σε περίπτωση που αυτή είναι ελλιπής να τον ενημερώσει γραπτώς σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. Μέσα σε δέκα μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) δήλωσης λειτουργίας και του συνόλου των στοιχείων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο , ο Υπουργός εάν ικανοποιηθεί ότι η δήλωση και τα στοιχεία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καταχωρεί αυτήν στο Βιβλίο Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων ή Φροντιστηρίων και εκδίδει το πιστοποιητικό λειτουργίας.

(3) Εν περιπτώσει μεταβολής οιουδήποτε των εν τω εδαφίω (1) αναφερομένων στοιχείων ο ιδιοκτήτης υποχρεούται όπως δι’ εγγράφου δηλώσεως υποβαλλομένης προς τον Υπουργόν εντός επτά ημερών από της τοιαύτης μεταβολής δηλώση την επελθούσαν μεταβολήν μετά πλήρους αιτιολογίας αυτής και επί τη τοιαύτη δηλώσει ο Υπουργός προβαίνει εις την σχετικήν καταχώρισιν εν τω Βιβλίω Λειτουργίας Ιδιωτικού Σχολείου ή Φροντιστηρίου.

(4) Ουδέν ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον λειτουργεί προ της εκδόσεως του εν τω εδαφίω (2) αναφερομένου πιστοποιητικού.

· 5/1971

· 56/1983

· 18(I)/2012

Όροι λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου
9. Ουδέν ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον δύναται να λειτουργή εάν-

(α) έπαυσαν υφιστάμενοι ή διαπιστωθή ότι εξ υπαρχής δεν υφίσταντο οιοιδήποτε δυνάμει νόμου απαιτούμενοι όροι διά την ίδρυσιν αυτού

(β) η λειτουργία του σχολείου ή φροντιστηρίου θα ήτο επιζημία διά την δημοσίαν ασφάλειαν ή την δημοσίαν υγείαν ή τα δημόσια ήθη

(γ) δεν εκπληροί τας οικονομικάς αυτού υποχρεώσεις διά την κανονικήν και απρόσκοπτον αυτού λειτουργίαν

(δ) εγένοντο συστηματικαί παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των επί τη βάσει τούτων εκδιδομένων Κανονισμών.

· 5/1971

· 56/1983

Τύπος
10.-(1) Ο τύπος ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου δύναται να είναι ο αυτός, παρόμοιος ή διάφορος των τύπων των δημοσίων σχολείων ή φροντιστηρίων.

(2) Ο Υπουργός δύναται να προβαίνη εις υποδείξεις προς τα ιδιωτικά σχολεία ή ιδιωτικά φροντιστήρια προς βελτίωσιν των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων αυτών τη γνωμοδοτήσει της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως.

· 5/1971

· 56/1983

Διδακτήριον
11.-(1) Ουδέν ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον δύναται να λειτουργή εις διδακτήριον άλλο πλην του δηλωθέντος εν τω εδαφίω (1) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, το οποίον, τηρουμένων των αναλογιών, δέον να πληροί τα εκάστοτε ισχύοντα εν σχέσει προς τα διδακτήρια των δημοσίων σχολείων ή δημοσίων φροντιστηρίων:

Νοείται ότι εις περίπτωσιν καθ’ ην ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον διαθέτει παράρτημα εντός ή και εκτός έδρας, τούτο δέον προ της λειτουργίας αυτού να δηλωθή υπό του ιδιοκτήτου και εάν, κατόπιν επιθεωρήσεως, κριθή ότι πληροί ωσαύτως τας κατά νόμον απαιτήσεις δύναται να λειτουργήση.

(2) Κανονισμοί, εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος Νόμου, καθορίζουν ειδικώτερον τους όρους τους οποίους δέον να πληρούν τα διδακτήρια εκάστου είδους ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου.

· 5/1971

· 56/1983

Εξοπλισμός
11Α. Έκαστον ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον δέον να είναι εφωδιασμένον διά του εξοπλισμού του αναγκαιούντος διά την ορθήν διδασκαλίαν των δηλωθέντων μαθημάτων:

Νοείται ότι εις ουδέν ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον δύνανται να διδάσκωνται μαθήματα η ορθή διδασκαλία των οποίων απαιτεί την χρήσιν οργάνων, εργαστηρίων ή και ειδικών αιθουσών, εκτός εάν τούτο διαθέτη πάντα ταύτα προς πλήρη ικανοποίησιν του Υπουργείου Παιδείας.

· 5/1971

· 56/1983

Εσωτερικοί Κανονισμοί, κ.λ.π.
12.-(1) Έκαστον ιδιωτικόν σχολείον, ανεξαρτήτως τύπου, οφείλει να έχη εσωτερικόν Κανονισμόν, εγκρινόμενον υπό του Υπουργού, δι’ ου να ρυθμίζωνται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των βάσει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών-

(α) τα της εσωτερικής λειτουργίας του σχολείου ή φροντιστηρίου

(β) τα των εγγραφών, εξετάσεων, βαθμολογίας, κατατάξεως και πειθαρχίας των μαθητών

(γ) τα των εργασιών του σχολείου ή φροντιστηρίου, των εορτών και αργιών

(δ) τα των πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών

(ε) τα της οργανώσεως και λειτουργίας του συλλόγου διδακτικού προσωπικού ως ο παρών Νόμος ορίζει

(στ) τηρουμένου του άρθρου 13 τα των διδάκτρων και άλλων δικαιωμάτων και τελών.

(2) Προκειμένου περί σχολείων ή φροντιστηρίων του αυτού ή παρομοίου τύπου προς τα δημόσια, οι Κανονισμοί δέον να είναι παρόμοιοι προς τους αντιστοίχους των δημοσίων σχολείων ή φροντιστηρίων, οιαδήποτε δε παρέκκλισις δέον να τύχη της εκ των προτέρων εγκρίσεως του Υπουργού.

· 5/1971

· 56/1983

Τέλη, δίδακτρα, κ.λ.π.
13.-(1) Ο καθορισμός του ποσού των διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωμάτων γίνεται υπό του ιδιοκτήτου εκάστου ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου ενιαυσίως και υποβάλλεται εις τον Υπουργόν δι’ έγκρισιν τρεις τουλάχιστον μήνας προ της ενάρξεως του σχολικού έτους ή, προκειμένου περί θερινού σχολείου, δύο μήνες τουλάχιστον πριν από την έναρξη λειτουργίας του τους θερινούς μήνες.

Νοείται ότι τυχόν αυξήσεις των καταβαλλομένων διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωμάτων θα πρέπει να εγκρίνωνται υπό του Υπουργού και να συνάδουν προς τα δεδομένα της οικονομίας, ειδικώτερον δε προς την κίνησιν των μισθών, ημερομισθίων και τον πληθωρισμόν.

(2) Ο ιδιοκτήτης ή εντεταλμένον υπ’ αυτού πρόσωπον, δεν δύναται να απαιτήση δίδακτρα, τέλη ή άλλα δικαιώματα υψηλότερα των καθορισθέντων συμφώνως προς το εδάφιον (1).

(3) Ο ιδιοκτήτης ή εντεταλμένον υπ’ αυτού πρόσωπον οφείλει να εκδίδη απόδειξιν εξ ηριθμημένου διπλοτύπου δι’ εκάστην είσπραξιν διδάκτρων, τελών ή άλλων δικαιωμάτων.

(4) Πας όστις παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας τις δέκα χιλιάδες ευρώ ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας, και το εκδικάζον την υπόθεσιν Δικαστήριον δύναται να διατάξη την παύσιν λειτουργίας του σχολείου ή φροντιστηρίου.

· 5/1971

· 56/1983

· 123/1985

· 77(I)/2008

Επιθεώρησις
14.-(1) Ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου υποχρεούνται να επιτρέπουν κατά πάντα χρόνον καθ’ ον λειτουργεί το σχολείον ή φροντιστήριον εις τους αρμοδίους υπαλλήλους του Υπουργείου την είσοδον εις το σχολείον ή φροντιστήριον και τας τάξεις προς επιθεώρησιν και εξακρίβωσιν-

(α) της τηρήσεως των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας του σχολείου ή φροντιστηρίου

(β) της χρησιμοποιήσεως του καταλλήλου προσωπικού

(γ) της τηρήσεως του καθωρισμένου ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος

(δ) της επιτελουμένης διδακτικής εργασίας

(ε) των τυχόν ελλείψεων και των λαμβανομένων υπό των υπευθύνων μέτρων προς πλήρωσιν τούτων και αρτιωτέραν λειτουργίαν του σχολείου ή φροντιστηρίου

(στ) της τηρήσεως των Κανονισμών περί των μαθητών και σχολικών εργασιών

(ζ) της καταλληλότητος του διδακτηρίου

(η) της συμμορφώσεως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Περί της τοιαύτης επιθεωρήσεως συντάσσεται υπό του ενεργήσαντος αυτήν υπαλλήλου εμπεριστατωμένη έκθεσις, ήτις υποβάλλεται εις τον Υπουργόν.

(3) Εν η περιπτώσει η εν εδαφίω (2) αναφερομένη έκθεσις περιλαμβάνει εφ’ οιουδήποτε των εν εδαφίω (1) αναφερομένων θεμάτων επίκρισιν ο Υπουργός κοινοποιεί το μέρος τούτο της εκθέσεως εις τον ιδιοκτήτην ή διευθυντήν του σχολείου ως θα ήτο η περίπτωσις και καλεί αυτόν εντός τακτής προθεσμίας να συμμορφωθή προς τας υποδείξεις του και η μη συμμόρφωσις αποτελεί αδίκημα τιμωρούμενον συμφώνως προς το άρθρον 26.

· 5/1971

· 56/1983

Αρχείον
15.-(1) Εις έκαστον ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον δέον να τηρήται πλήρες αρχείον (οίον μαθητολόγια, γενικοί και ειδικοί έλεγχοι, πιστοποιητικά σπουδών, και άλλα πιστοποιητικά, μητρώον και κατάστασις μισθοδοσίας του προσωπικού) από της ιδρύσεως μέχρι της καταργήσεως του σχολείου ή φροντιστηρίου.

(2) Εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως της ιδιοκτησίας του σχολείου ή φροντιστηρίου εις έτερον πρόσωπον το αρχείον του σχολείου ή φροντιστηρίου παραδίδεται υποχρεωτικώς και εξακολουθεί να τηρήται εις το υπό τον νέον ιδιοκτήτην λειτουργούν σχολείον ή φροντιστήριον.

(3) Εν περιπτώσει διακοπής της λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου δι’ οιανδήποτε αιτίαν, ο ιδιοκτήτης οφείλει να παραδώση το αρχείον εις το Υπουργείον.

· 5/1971

· 56/1983

Τίτλος σπουδών
16. Έκαστον ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον υποχρεούται να εκδίδη πιστοποιητικά φοιτήσεως, ενδεικτικά και απολυτήρια, των οποίων ο τύπος δέον να εγκρίνηται υπό του Υπουργού.

· 5/1971

· 56/1983

Μετεγγραφαί
17.-(1) Μαθηταί προερχόμενοι εκ δημοσίου σχολείου ή φροντιστηρίου δύνανται να εγγράφωνται εις ιδιωτικόν του αυτού ή παρομοίου τύπου εις ην ή αντίστοιχον τάξιν εκρίθησαν ικανοί να φοιτήσουν κατά τους τίτλους σπουδών του δημοσίου σχολείου ή φροντιστηρίου.

(2) Μαθηταί προερχόμενοι εξ ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου δύνανται να εγγράφωνται εις ιδιωτικόν του αυτού ή παρομοίου τύπου εις ην ή αντίστοιχον τάξιν εκρίθησαν ικανοί να φοιτήσουν κατά τους τίτλους σπουδών του εξ ου προέρχονται ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(3) Μαθηταί προερχόμενοι εξ ιδιωτικών σχολείων ή ιδιωτικών φροντιστηρίων δύνανται να εγγράφωνται εις δημόσιον του αυτού ή παρομοίου τύπου εις ην ή αντίστοιχον τάξιν εκρίθησαν ικανοί να φοιτήσωσι συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας νομοθετικάς διατάξεις περί δημοσίων σχολείων ή φροντιστηρίων.

(4) Προκειμένου περί μετεγγραφής μαθητών προερχομένων εκ δημοσίου σχολείου ή φροντιστηρίου εις ιδιωτικόν διαφόρου τύπου ή εξ ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου εις δημόσιον ή ιδιωτικόν διαφόρου τύπου, ούτοι δύνανται να εγγράφωνται εις ην τάξιν ήθελον καταταγή κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων.

· 5/1971

· 56/1983

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
Διευθυντής και Διδακτικόν προσωπικόν
18.-(1) Η πρόσληψις, οι όροι εργασίας, αι αποδοχαί, αι άδειαι, αι ώραι εργασίας, τα καθήκοντα και δικαιώματα, και η απόλυσις του διευθυντού και του διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου ρυθμίζονται τηρουμένων των εν τοις ακολούθοις εδαφίοις διατάξεων, μεταξύ ιδιοκτήτου και ενδιαφερομένων:

Νοείται ότι προς κατοχύρωσιν του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και διά την κανονικήν και απρόσκοπτον λειτουργίαν της εκπαιδευτικής υπηρεσίας εν ιδιωτικοίς σχολείοις ή ιδιωτικοίς φροντιστηρίοις το κατώτερον όριον των αποδοχών του διευθυντού και του διδακτικού προσωπικού, το κατώτερον όριον της περιόδου αδείας και ωρών εργασίας ως και οι λοιποί όροι απασχολήσεως θα καθορίζωνται υπό του Υπουργού μετά γνωμοδότησιν της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(2) Ο Διευθυντής και το διδακτικόν προσωπικόν ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου του αυτού ή παρομοίου τύπου προς τα δημόσια σχολεία ή φροντιστήρια δέον να έχουν τα προσόντα άτινα απαιτούνται αντιστοίχως διά τον διευθυντήν και το διδακτικόν προσωπικόν των δημοσίων σχολείων ή φροντιστηρίων ή προκειμένου περί κληρικών τοιαύτα προσόντα οία ήθελον κριθή παρά του Υπουργού ως ισότιμα προς ταύτα:

Νοείται ότι διδακτικόν προσωπικόν, πλην του διευθυντού, υπηρετούν εις ιδιωτικά σχολεία ή ιδιωτικά φροντιστήρια κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου δύναται να εξακολουθήση ούτω υπηρετούν έστω και εάν δεν κέκτηται τα υπό του παρόντος Νόμου προνοούμενα προσόντα.

(3) Εις ιδιωτικά σχολεία ή ιδιωτικά φροντιστήρια διαφόρου τύπου προς τα δημόσια σχολεία ή φροντιστήρια, δυνατόν ο διευθυντής και το διδακτικόν προσωπικόν να μη έχωσι τα προσόντα τα απαιτούμενα διά τους λειτουργούς δημοσίας εκπαιδεύσεως ή να έχωσι ειδικά προσόντα προς πρόσληψιν όμως τούτων απαιτείται σύμφωνος γνωμοδότησις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως.

(4) Ουδείς εκπαιδευτικός δύναται να διευθύνη ή διδάξη εις ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον μετά την λήξιν του σχολικού έτους καθ’ ο ούτος συνεπλήρωσε το εξηκοστόν όγδοον έτος της ηλικίας του.

(5) Ουδείς δημόσιος εκπαιδευτικός ή δημόσιος υπάλληλος δύναται να διευθύνη ή διδάσκη ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον να απασχολήται εις ιδιωτικόν φροντιστήριον.

(6) Ουδείς εκπαιδευτικός εργοδοτείται ως Διευθυντής ή ως μέλος διδακτικού προσωπικού σε ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο, εάν δεν έχει προηγουμένως προσκομίσει πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

· 5/1971

· 56/1983

· 18(I)/2012

Αρμοδιότητες Διευθυντού
19.-(1) Ο διευθυντής ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου υπέχει ευθύνην έναντι του ιδιοκτήτου και του Υπουργού διά την κανονικήν λειτουργίαν του σχολείου ή φροντιστηρίου και εκτελεί πάντα τα ανάλογα προς τα των διευθυντών των δημοσίων σχολείων ή φροντιστηρίων καθήκοντα.

(2) Ο διευθυντής ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου ασκεί πειθαρχικήν εξουσίαν επί του προσωπικού του υπ’ αυτόν σχολείου ή φροντιστηρίου, συμφώνως προς τον Εσωτερικόν Κανονισμόν του σχολείου ή φροντιστηρίου και τους όρους υπηρεσίας.

(3) Ο διευθυντής ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου δεν δύναται να διευθύνη πλείονα του ενός ιδιωτικά σχολεία ή ιδιωτικά φροντιστήρια.

Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ο όρος “ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον” περιλαμβάνει και παράρτημα ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου ευρισκόμενον εκτός έδρας:

Νοείται ότι, διευθυντής θερινού σχολείου μπορεί να είναι ο διευθυντής του ιδιωτικού σχολείου στις εγκαταστάσεις του οποίου λειτουργεί το θερινό σχολείο.

· 5/1971

· 56/1983

· 77(I)/2008

Σύλλογοι διδακτικού προσωπικού
20.-(1) Εις έκαστον ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον λειτουργεί σύλλογος του διδακτικού προσωπικού, εις ον μετέχουν πάντες οι διδάσκοντες εις το σχολείον ή φροντιστήριον, ασκών την υπό του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και των εσωτερικών κανονισμών του σχολείου ή φροντιστηρίου παρεχομένην αυτώ αρμοδιότητα.

(2) Περί των εργασιών του συλλόγου του διδακτικού προσωπικού συντάσσονται πρακτικά, άτινα τίθενται εις την διάθεσιν των αρμοδίων υπαλλήλων του Υπουργείου.

· 5/1971

· 56/1983

Πειθαρχικόν συμβούλιον μαθητών
21.-(1) Ο σύλλογος του διδακτικού προσωπικού υποδεικνύει κατ’ έτος πειθαρχικόν συμβούλιον μαθητών εις ο μετέχουν ο διευθυντής του σχολείου ή φροντιστηρίου και δύο έτερα μέλη του διδακτικού προσωπικού. Ο ιδιοκτήτης του σχολείου ή φροντιστηρίου δεν μετέχει του πειθαρχικού συμβουλίου εκτός εάν ούτος τυγχάνη και διευθυντής.

(2) Ο σύλλογος του διδακτικού προσωπικού καθορίζει την αρμοδιότητα του πειθαρχικού συμβουλίου, πάσα δε ποινή πέραν της αρμοδιότητος του πειθαρχικού συμβουλίου ανήκει εις τον σύλλογον του διδακτικού προσωπικού.

(3) Ο ιδιοκτήτης του σχολείου ή φροντιστηρίου δεν δύναται να μειώση ή επαυξήση ποινήν επιβληθείσαν υπό του συλλόγου ή του πειθαρχικού συμβουλίου.

(4) Πάσα ποινή αποβολής μαθητού πέραν των οκτώ ημερών υπόκειται εις την έγκρισιν του Υπουργού.

· 5/1971

· 56/1983

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως
22.-(1) Ιδρύεται παρά τω Υπουργείω Παιδείας Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως (εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένη ως “Συμβουλευτική Επιτροπή”).

(2) Η Επιτροπή αυτή αποτελείται εκ-

(α) του Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, ως προέδρου

(β) των εκάστοτε εκπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων

(γ) εξ προσώπων διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου για τριετή θητεία νοουμένου ότι δε θα περιλαμβάνεται η άμεση ή έμμεση ανάμειξη ανταγωνιστικών φορέων.

(3) Η Συμβουλευτική Επιτροπή κανονίζει την ιδίαν αυτής διαδικασίαν.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου η Συμβουλευτική Επιτροπή συμβουλεύει τον Υπουργόν επί παντός θέματος ειδικώς προβλεπομένου υπό του παρόντος Νόμου, επί θεμάτων αφορώντων εις τους τύπους και τα προγράμματα των ιδιωτικών Σχολείων ή ιδιωτικών Φροντιστηρίων, επί της ποιότητος της εις ταύτα επιτελουμένης εργασίας και επί παντός θέματος αφορώντος εις ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον το οποίον ήθελε παραπεμφθή εις αυτήν υπό του Υπουργού.

· 5/1971

· 56/1983

· 109(I)/2006

· 18(I)/2012

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διαφημίσεις ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου
23.-(1) Αι διά του τύπου ή άλλου μέσου δημοσιευόμεναι διαφημίσεις ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου δεν δύνανται-

(α) αναληθώς να παριστάνουν το σχολείον ή φροντιστήριον ως σχολείον ή φροντιστήριον ωρισμένου επιπέδου ή τύπου ή ως σχολείον ή φροντιστήριον ανεγνωρισμένον υπό της εκάστοτε αρμοδίας αρχής ως ισότιμον προς τα δημόσια σχολεία ή φροντιστήρια ή

(β) να περιέχουν οιονδήποτε έτερον παραπλανητικόν στοιχείον.

(2) Ο παραβάτης του άρθρου τούτου διαπράττει αδίκημα και υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τις δύο χιλιάδες ευρώ.

· 5/1971

· 56/1983

· 77(I)/2008

Φροντιστήρια
24.-(1) Τα φροντιστήρια και τα θερινά σχολεία δεν παρέχουν τίτλους σπουδών αλλ’ απλάς βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά.

(2) Απαγορεύεται εις τα φροντιστήρια και τα θερινά σχολεία όπως έχουν επωνυμίαν εμφανίζουσαν αυτά ή όπως παριστάνωνται καθ’ οιονδήποτε τρόπον ως σχολεία ή ως παρέχοντα τίτλους σπουδών. Ο παραβάτης του παρόντος εδαφίου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τις δύο χιλιάδες ευρώ.

· 5/1971

· 77(I)/2008

Ειδικαί διατάξεις δι’ ιδιωτικά σχολεία ή ιδιωτικά φροντιστήρια
25.-(1) Ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον εις το οποίον φοιτώσι μαθηταί διανύοντες την ηλικίαν υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως δέον-

(α) να είναι, κατά την κρίσιν του Υπουργού, του αυτού ή παρομοίου τύπου και του αυτού επιπέδου προς δημόσιον σχολείον ή φροντιστήριον και να παρέχη διδασκαλίαν της επισήμου γλώσσης της Δημοκρατίας κατ’ ελάχιστον όριον εξ ωρών εβδομαδιαίως εις μαθητάς οίτινες είναι πολίται της Δημοκρατίας και διανύουν την ηλικίαν υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως

(β) να μην είναι νυκτερινόν σχολείον ή φροντιστήριον που λειτουργεί μεταξύ των ωρών 4 μ.μ. και 10 μ.μ.

(γ) να μη διεξάγηται εν αυτώ οιαδήποτε δραστηριότης ή προπαγάνδα υπέρ πολιτικού κόμματος.

(2) Απαγορεύεται εν οιωδήποτε ιδιωτικώ σχολείω ή ιδιωτικώ φροντιστηρίω η χρήσις φυσικής ή ηθικής βίας προς τον σκοπόν όπως εξαναγκασθή ο μαθητής να μεταβάλη την θρησκείαν αυτού ή να εμποδισθή όπως μεταβάλη ταύτην, και προς τον σκοπόν τούτον η υποχρεωτική διδασκαλία θρησκείας ή δόγματος διαφόρου εκείνης εις ην ανήκει ο μαθητής δεν επιτρέπεται.

Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ο όρος “ηθική βία” περιλαμβάνει και οιανδήποτε διείσδυσιν ή προσπάθειαν διεισδύσεως επί σκοπώ μεταβολής του περιεχομένου αυτής διά μέσων απατηλών ή διά καταχρήσεως της απειρίας ή εμπιστοσύνης ή εκμεταλλεύσεως της πνευματικής ή σωματικής ανικανότητος αυτού.

· 5/1971

· 56/1983

· 77(I)/2008

Αδικήματα
26.-(1) Ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής ιδιωτικού σχολείου ή ιδιωτικού φροντιστηρίου το οποίον ιδρύεται ή λειτουργεί κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε δυνάμει τούτου εκδοθέντος Κανονισμού ή οιουδήποτε των όρων, διατυπώσεων ή προϋποθέσεων των υπό του παρόντος Νόμου προνοουμένων ως και παν έτερον πρόσωπον το οποίον εν γνώσει της τοιαύτης παραβάσεως εσκεμμένως υποβοηθεί εις την διάπραξιν της τοιαύτης παραβάσεως είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τις δύο χιλιάδες ευρώ και περαιτέρω εις πρόστιμον μη υπερβαίνοντα τα εκατό ευρώ δι’ εκάστην ημέραν καθ’ ην εξακολουθεί το αδίκημα και το εκδικάζον την υπόθεσιν Δικαστήριον δύναται να διατάξη την παύσιν της λειτουργίας του Σχολείου ή Φροντιστηρίου.

(2) Πας όστις παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου, εν τη οποία δεν γίνεται ειδική περί τούτου πρόνοια, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τα χίλια ευρώ.

· 5/1971

· 56/1983

· 77(I)/2008

Κανονισμοί
27.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, ειδικώτερον, οι Κανονισμοί ούτοι δύνανται να προβλέψωσι περί των ακολούθων θεμάτων-

(α) τον καθορισμόν οιουδήποτε θέματος το οποίον, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται ή δέον να καθορισθή

(β) τα της επιθεωρήσεως ιδιωτικών σχολείων ή ιδιωτικών φροντιστηρίων:

Νοείται ότι Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον είκοσι και μιας ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

(2) Οι Κανονισμοί ούτοι δύνανται να προβλέψωσι περί επιβολής προστίμου μέχρι χιλίων ευρών δι’ οιασδήποτε παραβάσεις τούτων.

· 5/1971

· 56/1983

· 18(I)/2012

Εξουσία Υπουργού
27Α. Ο Υπουργός δύναται, εις την περίπτωσιν ιδιωτικού φροντιστηρίου ή θερινού σχολείου, όπως επιτρέψη την μη τήρησιν οιασδήποτε των εν τοις άρθροις 4(1)(η) και (θ), 8(1)(δ), 10(2), 15(1), 16, 17, 18, 20, 21, 24(1) και 25 αναφερομένων διατάξεων ή περιωρισμένης εκτάσεως χαλαρώσεις εις την εφαρμογήν των διατάξεων αυτών, εάν κρίνη ότι η αυστηρά συμμόρφωσις προς ταύτας δεν είναι εξ αντικειμένου εφικτή.

· 5/1971

· 56/1983

· 77(I)/2008

Μεταβατική διάταξις
28. Τα κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου λειτουργούντα ιδιωτικά σχολεία ή ιδιωτικά φροντιστήρια υποχρεούνται εντός τριμήνου από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου να συμμορφωθώσι προς τας διατάξεις τούτου:

Νοείται ότι εις περίπτωσιν καθ’ ην κατά την κρίσιν του Υπουργού η τοιαύτη συμμόρφωσις καθίσταται αδύνατος ούτος δύναται να δώση παράτασιν της προθεσμίας προς συμμόρφωσιν εν πάση όμως περιπτώσει ουχί πέραν της 1ης Σεπτεμβρίου 1971 ή, οσάκις πρόκειται περί ιδιωτικών φροντιστηρίων, ουχί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου, 1983:

Νοείται περαιτέρω ότι τα υπό του Πίνακος προβλεπόμενα ιδιωτικά σχολεία, ιδρυθέντα και λειτουργούντα υπό αλλοδαπών θα εξακολουθήσωσι λειτουργούντα συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, ως εάν εχορηγείτο εις αυτά άδεια δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5.

· 5/1971

· 56/1983

Κατάργησις του Νόμου 16 του 1962
29. Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 1962, της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, διά του παρόντος καταργείται.

· 5/1971

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 28)

Κολλέγιον Τέρρα Σάντα, Λευκωσίας

Αμερικανική Ακαδημία Θηλέων, Λευκωσίας

Σχολή Αγίου Ιωσήφ, Λευκωσίας

Ινστιτούτον Μελκονιάν, Λευκωσίας

Αμερικανική Ακαδημία, Λάρνακος

Σχολή Αγίου Ιωσήφ, Λάρνακος

Σχολή Αγίου Φραγκίσκου (Τέρρα Σάντα Αμμοχώστου)

Σχολή Αγίας Μαρίας (Τέρρα Σάντα Λεμεσού)

Σχολή “Φράγκλιν Χάους” Αμμοχώστου

Junior School Λευκωσίας.

Σημείωση
8 του Ν.18(I)/2012Σημείωση Συντάκτη
Εκ παραδρομής η Βουλή στο άρθρο 8 του Ν.18(Ι)/2012, αναφέρει όπως αντικατασταθεί στο εδάφιο 2 του άρθρου 27 του βασικού Νόμου η φράση "μέχρις εκατό λιρών" με τη φράση "μέχρι χιλίων ευρώ" αντί να αναφέρει όπως αντικατασταθεί η φράση "£500".

Αναζήτηση Μέλους

Όνομα

Πόλη