Επικοινωνήστε μαζί μας: +357 22 889759
Slider

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - Σ.Ι.Φ.Κ.

1. Επωνυμία - Έδρα

1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου (ΣΙΦΚ) (αναφερόμενος στο εξής ως ο Σύνδεσμος – Cyprus Association of Private Institutes).

1.2 Έδρα του Συνδέσμου ορίζονται τα γραφεία του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στη Λευκωσία.

 

2. Σκοποί:

2.1 Η οργάνωση και η σύνδεση σε σώμα των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων καριέρας.

2.2 Η προώθηση και ποιοτική ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής Προσφοράς των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων στην Κύπρο.

2.3 Η προάσπιση των συμφερόντων των μελών.

2.4 Η ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών.

2.5 Η υποβοήθηση των μελών για την επίτευξη επαφών με διάφορους Οργανισμούς ή και αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για την προαγωγή σκοπών που σχετίζονται με την γενική προσφορά του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου.

2.6 Η διεξαγωγή κάθε πράξης με οποιαδήποτε Κυβερνητική, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό ή με οποιαδήποτε Εταιρεία ή πρόσωπο που σύμφωνα με τις περιστάσεις θα εκρίνετο αναγκαία ή βοηθητική για την πραγμάτωση των σκοπών του Συνδέσμου.

2.7 Η προώθηση και στήριξη εξετάσεων που διοργανώνονται υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

2.8 Η σύνταξη και επιδίωξη εφαρμογής Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

 

3. Μέσα:

3.1 Σύμφωνα με το άρθρο αυτό οι σκοποί του Συνδέσμου θα επιτευχθούν με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο.

3.2 Για την εκπλήρωση των σκοπών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του, ο Σύνδεσμος δικαιούται να δημιουργήσει δικό του οίκημα, είτε ιδιόκτητο είτε μισθωμένο, νοουμένου ότι η έδρα του Συνδέσμου παραμένει το ΚΕΒΕ.

3.3 Ο Σύνδεσμος μπορεί να είναι μέλος σε Διεθνείς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες.

 

4. Σφραγίδα – Έμβλημα:

Ο Σύνδεσμος έχει τη δική του Σφραγίδα και δικό του έμβλημα, τα οποία καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

5. Μέλη:

Κριτήρια

Α. Το φροντιστήριο πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Παιδείας.

Β. Ο ιδιοκτήτης δεν πρέπει να είναι δημόσιος ή ημικρατικός υπάλληλος. Το ίδιο ισχύει και για τον Διευθυντή του Φροντιστηρίου.

Γ. Ο ιδιοκτήτης του Φροντιστηρίου πρέπει να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος.

Δ. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του Φροντιστηρίου είναι εταιρεία, απαραίτητα ο Διευθυντής που δηλώνεται στο Σύνδεσμο, πρέπει να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος.

 

6. Διαδικασία εισδοχής:

Αίτηση:

Για εισδοχή μέλους, απαιτείται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία να περιέχει σχετική δήλωση του ότι μελέτησε το Καταστατικό του Συνδέσμου και το αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η δήλωση αυτή να συνοδεύεται:

Α. Από πληροφοριακό δελτίο με στοιχεία του αιτητή σύμφωνα με υπόδειγμα του Συνδέσμου και

Β. Από το ποσό του καθορισμένου δικαιώματος εγγραφής. Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε αιτητή για εγγραφή στο Σύνδεσμο, οτιδήποτε στοιχείο κρίνει αναγκαίο το οποίο να δείχνει ότι ο αιτητής έχει τα απαιτούμενα προσόντα, πείρα και ικανότητα. Η έγκριση των μελών εναπόκειται στη διακριτική εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

Γ. Σε περίπτωση που φροντιστηριούχος είναι μέλος σε άλλους συλλόγους, πρέπει οι πράξεις αυτών των συλλόγων να μην έρχονται σε αντίθεση με την γενική πολιτική του Συνδέσμου.

Δ. Οποιοσδήποτε νόμιμος φροντιστηριούχος ζητήσει με αίτηση του να γίνει μέλος του Συνδέσμου, του οποίου η αίτηση έχει απορριφθεί, ή μέλος του Συνδέσμου που η ιδιότητα του σαν μέλος έχει τερματισθεί, ειδοποιείται γραπτώς από τον Γραμματέα για την απόφαση του Συμβουλίου σε περίοδο 15 ημερών από την ημερομηνία της απόφασης. Ο φροντιστηριούχος αυτός δικαιούται, σε περίοδο ενός μηνός το αργότερο, να προσφύγει γραπτώς προς το Γραμματέα υποβάλλοντας έφεση για επανεξέταση. Με τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης όπως αναφέρεται πιο πάνω, ο Γραμματέας συγκαλεί συνεδρία του Συμβουλίου για ακρόαση.

 

7. Συνδρομές:

7.1 Οι ετήσιες συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής καθορίζονται ετήσια από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.2 Η τακτοποίηση της συνδρομής των μελών θα πραγματοποιείται μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που μέλος δεν τακτοποιήσει μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία την συνδρομή του, καλείται γραπτώς να την τακτοποιήσει μέχρι την 31ην Ιανουαρίου διαφορετικά διαγράφεται.

7.3 Μέλος το οποίο έχει διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων του άρθρου 7.2:

Α. Πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση για εγγραφή και

Β. Να κληθεί να καταβάλει δικαίωμα εγγραφής και τις συνδρομές που οφείλει στο Σύνδεσμο.

 

8. Διοικητικό συμβούλιο:

8.1Το Διοικητικό Συμβούλιο Αποτελείται από ελάχιστο αριθμό 9 μελών μέχρι μέγιστο αριθμό 15 μελών.

8.2 Η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής.

8.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Οργανωτικό Γραμματέα, Ταμία και Αντιπροσώπους σε Διεθνείς Οργανισμούς.

8.4 Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία των μελών του Συνδέσμου. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σειρά αριθμού ψήφων, που όμως πρέπει να διασφαλίζονται τα κατωτέρω:

- Κάθε επαρχία αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο με τουλάχιστον 2 μέλη. Καμιά επαρχία δεν δικαιούται να αντιπροσωπεύεται με περισσότερα από 7 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

- Αν από μια επαρχία δεν υπάρχουν υποψήφιοι για να καλύψουν τον ελάχιστο αριθμό αντιπροσώπων όπως αναφέρεται ανωτέρω, τότε οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από τυχόν επιλαχόντες από τις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης από οποιανδήποτε επαρχία και αν προέρχονται, με σειρά επιτυχίας, με την προϋπόθεση ότι καμιά επαρχία δεν θα ξεπεράσει τα 7 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

8.5 Σε περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι λιγότερα από 15, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται νόμιμο με την προϋπόθεση ότι πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 9 μέλη.

8.6 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τρεις κατά συνέχεια τακτικές συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, ή κατά τη λήξη της χρονιάς (δωδεκάμηνο) συμπλήρωσε το 50% των απουσιών, δικαιολογημένων ή μη, θεωρείται ότι έπαυσε αυτόματα να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε θέση του αναπληρείται από τον πρώτο επιλαχόντα από τις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω στο 8.4, με την προϋπόθεση ότι καμιά επαρχία δεν θα ξεπεράσει τα 7 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

8.7 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να είναι μέλη σε Διοικητικά Συμβούλια οργανισμού ημικρατικού οργανισμού ή άλλου σώματος, εκτός αν οι σκοποί αυτού του οργανισμού έρχονται σε αντίθεση με τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του κλάδου των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.

8.8 Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή αποπομπής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διορίζεται έτερο μέλος για την υπόλοιπη περίοδο του Συμβουλίου, όπως ορίζεται από την παράγραφο 8.6.

8.9 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία.

8.10 Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.

8.11 Ο Πρόεδρος πριν την λογοδοσία στη Γενική Συνέλευση ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

8.12 Το ½ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρόντα αποτελούν απαρτία.

 

9. Διαδικασία υποψηφιoτήτων και εκλογών:

9.1 Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα της υποβολής υποψηφιότητας εφ΄ όσον τηρούν τις προϋποθέσεις και ή όρους που αναφέρονται στο παρών καταστατικό.

9.2 Ο κάθε υποψήφιος στέλλει γραπτώς ενυπόγραφη αίτηση του στον Εκτελεστικό Γραμματέα του Συνδέσμου (ΚΕΒΕ) μέχρι και 5 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου η οποία συνοδεύεται από το ποσό των 35 ευρώ (παράβολο).

9.3 Υποψηφιότητες που υποβάλλονται εκτός της καθορισμένης χρονικής προθεσμίας, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπ΄ όψιν.

9.4 Η ψηφοφορία εκλογής του Δ.Σ. είναι μυστική και διεξάγεται στην παρουσία λειτουργού του ΚΕΒΕ ή του Νομικού Συμβούλου του ΣΙΦΚ.

9.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα στην πρώτη του συνεδρία το αργότερο σε 15 μέρες μετά τη Γενική Συνέλευση.

 

10. Καθήκοντα μελών διοικητικού συμβουλίου:

10.1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατευθύνει τις εργασίες του Συνδέσμου, είναι ο επίσημος εκπρόσωπος του και υπογράφει κάθε έγγραφο.

10.2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του και σε περίπτωση απουσίας και του Αναπληρωτή Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος.

10.3 ΤΑΜΙΑΣ

Α. Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των χρημάτων τα οποία είναι πληρωτέα προς το Σύνδεσμο, όπως οι εισπράξεις των συνδρομών, των δικαιωμάτων εγγραφής, εκτάκτων εισφορών και οποιουδήποτε άλλου ποσού πληρωτέου προς το Σύνδεσμο.

Β. Φροντίζει για την πληρωμή όλων των οφειλομένων ποσών προς τρίτους.

Γ. Τηρεί τα σχετικά λογιστικά βιβλία και αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δικαιολογούν τις εισπράξεις / πληρωμές που γίνονται από το Σύνδεσμο.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφαση του τις τυπικές διαδικασίες των καθηκόντων του ταμία στο λογιστήριο του ΚΕΒΕ.

10.4 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

A. Ο Οργανωτικός Γραμματέας συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον Εκτελεστικό Γραμματέα του Συνδέσμου (ΚΕΒΕ)

Β. Αναπληρεί τον Εκτελεστικό Γραμματέα του Συνδέσμου (ΚΕΒΕ) σε περίπτωση απουσίας του και τηρεί τα πρακτικά σε βιβλίο πρακτικών.

10.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί πάντα μέσα στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής του ΚΕΒΕ με γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της πλειοψηφίας των μελών του Συνδέσμου.

 

11. Επίτιμος πρόεδρος:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται σε Γενική Συνέλευση όπως παραχωρείται ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου σε μέλος του Συνδέσμου, σαν ελάχιστη αναγνώριση τιμής για εξαιρετικές και μακροχρόνιες υπηρεσίες στο Σύνδεσμο. Ο Επίτιμος Πρόεδρος μπορεί να καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως παρευρίσκεται σε συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι απόψεις του Επίτιμου Προέδρου λαμβάνονται υπ΄ όψιν από τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια.

 

12. Διεξαγωγή εργασιών γενικών συνελεύσεων: 

12.1 Οι Γενικές Συνελεύσεις καλούνται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, ή αφού ζητηθεί γραπτώς από το ½ των μελών του Συνδέσμου, με κοινοποίηση στα μέλη ή και με δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες, τουλάχιστον δέκα μέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

12.2 Καμιά εργασία δεν επιτρέπεται να διεξάγεται σε οποιαδήποτε Συνέλευση στην οποία δεν υπάρχει απαρτία την ώρα της έναρξης των εργασιών της. Το ½ των μελών παρόντων αποτελούν απαρτία.

12.3 Αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση αν έχει συγκληθεί κατόπιν αίτησης των μελών, διαλύεται. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, αναβάλλεται για μισή ώρα και τα παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία.

12.4 Ο Πρόεδρος, και στην απουσία του ή αν κωλύεται, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος (κατά σειρά) προεδρεύει σαν Πρόεδρος σε κάθε Γενική Συνέλευση. Στην απουσία του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή αν αυτοί δεν επιθυμούν να προεδρεύσουν, προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ο Εκτελεστικός Γραμματέας (ΚΕΒΕ).

 

13. Καταστατικές συνελεύσεις: 

13.1 Για την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του καταστατικού απαιτείται σύγκλιση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία, είτε αν το ζητήσει γραπτώς το ½ των μελών του Συνδέσμου, με ενυπόγραφη αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία αναγράφει τις ζητούμενες τροποποιήσεις του καταστατικού, τα σχετικά άρθρα και το σκεπτικό για τις ζητούμενες τροποποιήσεις.

13.2 Τα μέλη ενημερώνονται γραπτώς για όλες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού.

13.3 Για την πραγματοποίηση της Καταστατικής Συνέλευσης, απαιτείται απαρτία τουλάχιστον ½ των μελών του Συνδέσμου.

13.4 Για τη λήψη απόφασης κατά την Καταστατική Συνέλευση, απαιτείται απόφαση των 3/5 των παρευρισκομένων.

 

14. Πληρεξούσια:

Κάθε μέλος μπορεί να παρευρεθεί αυτοπροσώπως ή με γραπτή πληρεξούσια εκπροσώπηση του απόλο άτομο. Ένα άτομο δεν μπορεί να εκπροσωπήσει πέραν του ενός άλλου μέλους. Το μέλος που παραχωρεί το πληρεξούσιο μπορεί να εκλέγεται.

 

15. Υποχρεώσεις μελών: 

Όλα τα μέλη συμμορφώνονται με το καταστατικό του Συνδέσμου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ψηφίσματα των Γενικών Συνελεύσεων.

 

16. Παραλέιψεις και τροποποιήσεις καταστατικού:

16.1 Οι παραλήψεις του καταστατικού αυτού συμπληρώνονται από τις πρόνοιες του καταστατικού του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

16.2 Για την τροποποίηση των άρθρων 1 (Επωνυμία – Έδρα) και 2 (Σκοποί) απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών που παρευρίσκονται στην Καταστατική Συνέλευση.

 

17. Αποβολή μελών: 

Μέλος του Συνδέσμου χάνει την ιδιότητα του μέλους αν:

Α. Δώσει γραπτή προειδοποίηση ενός μηνός τουλάχιστον προς τη Γραμματεία του Συνδέσμου για την επιθυμία του να παύσει να είναι μέλος του Συνδέσμου

ή

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 έτσι όπως προνοείται πιο κάτω:

1. Το μέλος παραβεί οποιοδήποτε άρθρο του καταστατικού του Συνδέσμου ή οποιοδήποτε ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης.

2. Το μέλος παραβαίνει τον κώδικα δεοντολογίας του Συνδέσμου ή είναι ένοχο συμπεριφοράς η οποία κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανάρμοστη ή παραβλάπτει τα συμφέροντα του Συνδέσμου.

3. Το μέλος καθυστερεί την πληρωμή των οικονομικών οφειλών του προς το Σύνδεσμο περισσότερο από ένα χρόνο.

4. Όταν ο Ιδιοκτήτης / Διευθυντής αποδέχεται διορισμό σε Κρατική ή Ημικρατική υπηρεσία διαγράφεται αυτόματα από το Σύνδεσμο.

5. Το μέλος που διαγράφεται έχει το δικαίωμα να εφεσιβάλει την απόφαση του Δ.Σ. ζητώντας όπως εγγραφεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

 

18. Δικαστική και εξωδική αντιπροσώπευση:

Ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύεται ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Αρχής, Σώματος ή Προσώπου, από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία, οι οποίοι εκτός όπου προνοείται από το Καταστατικό, δεσμεύουν το Σωματείο με τις από κοινού υπογραφές τους.

 

19. Διάλυση:

19.1 Ο Σύνδεσμος διαλύεται αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα των είκοσι (20).

19.2 Ο Σύνδεσμος διαλύεται επίσης αν ομόφωνα αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό.

19.3 Η αίτηση πρέπει να απευθύνεται προς τον Πρόεδρο και να συνοδεύεται από έκθεση η οποία να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους μέλη εισηγούνται την διάλυση του Συνδέσμου.

19.4 Όταν αποφασιστεί η διάλυση του Συνδέσμου για οποιοδήποτε λόγο, συντάσσεται κατάσταση εκκαθάρισης, η οποία γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πληρωμή των χρεών του Συνδέσμου, η κινητή και ακίνητη περιουσία του μεταβιβάζεται σε Φιλανθρωπικά Σωματεία ή Ιδρύματα.

 

20. Έμμισθο προσωπικό: 

Προς εκπλήρωση των άνω αναφερομένων σκοπών του, ο Σύνδεσμος δικαιούται να έχει έμμισθο προσωπικό.

 

Αναζήτηση Μέλους

Όνομα

Πόλη