Επικοινωνήστε μαζί μας: +357 22889722
Slider

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (Ι.Φ.) / ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ι.Ε.Κ.)

(Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2018) (http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi/nomothesia.html).

 

Κανένα Ιδιωτικό Φροντιστήριο / Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο δεν μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργεί, προτού δοθεί έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία του από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ). Η αίτηση, έντυπο ΥΠΠΑΝ/Ι.Φ.1, θα πρέπει να υποβληθεί πλήρως συμπληρωμένη και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.


1. Επιλογή επωνυμίας του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. και εγγραφή του στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη

 Ο ιδιοκτήτης του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να εξασφαλίσει είτε εμπορική επωνυμία είτε να εγγράψει το Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. ως εταιρεία, στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη Κύπρου και να υποβάλει το πιστοποιητικό εγγραφής μαζί με το έντυπο ΥΠΠΑΝ/Ι.Φ.1. Τονίζεται ότι πριν από την επωνυμία του κάθε Ι.Φ. ή Ι.Ε.Κ., θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται οι λέξεις «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ» ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», οι οποίες θα πρέπει να φαίνονται ευδιάκριτα στις πινακίδες, διαφημίσεις, αποδείξεις είσπραξης, στη σφραγίδα και γενικά σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από το Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.


2. Αναλυτικά Προγράμματα Φροντιστηριακών Μαθημάτων

α) Τα Αναλυτικά Προγράμματα των φροντιστηριακών μαθημάτων θα πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

- Γενικό σκοπό και ειδικούς στόχους του μαθήματος ανάλογα με την ηλικία των

μαθητών

- Περιεχόμενο – Ύλη μαθήματος

- Εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας ανά ηλικία και επίπεδο

- Μεθοδολογία

- Τρόπους αξιολόγησης (π.χ. τελική, διαμορφωτική, εργασίες τύπου project)

- Διδακτικά εγχειρίδια.

Στην περίπτωση που για συγκεκριμένο μάθημα θα ακολουθείται το αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθείται και στα δημόσια σχολεία, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. να υποβάλει ενυπόγραφη γραπτή δήλωση ότι για το εν λόγω μάθημα στο Ι.Φ./Ι.ΕΚ. θα ακολουθείται το αναλυτικό πρόγραμμα των δημοσίων σχολείων, θα ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ για τυχόν αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα και ότι για το συγκεκριμένο μάθημα θα χρησιμοποιούνται τα διδακτικά εγχειρίδια, που χρησιμοποιούνται και στα δημόσια σχολεία.

β) Τα Αναλυτικά Προγράμματα, που αφορούν στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

- Γενικό σκοπό και ειδικούς στόχους του προγράμματος ανάλογα με την ηλικία των μαθητών

- Διδακτικά εγχειρίδια

- Περιεχόμενο - ύλη προγράμματος σπουδών (σύμφωνα με την κλίμακα επιπέδων και δεξιοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες - ΚΕΠΑ του Συμβουλίου της Ευρώπης)

- Διδακτικό χρόνο / περιόδους διδασκαλίας σε εβδομαδιαία βάση

- Μεθοδολογία:

 • Στοχευμένες δεξιότητες / ικανότητες (γλωσσολογικές και επικοινωνιακές δεξιότητες με βάση την κλίμακα επιπέδων και δεξιοτήτων του ΚΕΠΑ του Συμβουλίου της Ευρώπης)
 • Διδακτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες
 • Τρόπους αξιολόγησης (π.χ. τελική, διαμορφωτική, εργασίες τύπου project).


3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.

 Θα πρέπει να υποβληθεί το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τάξη/επίπεδο.


4. Στελέχωση του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. – Διευθυντής και Διδακτικό Προσωπικό

α) Η στελέχωση του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. γίνεται μόνο από προσοντούχο διευθυντή και διδακτικό προσωπικό. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει το έντυπο ΥΠΠΑΝ/Ι.Φ.5, που αφορά στα στοιχεία του διδακτικού προσωπικού.

β) Ο διευθυντής και όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, θα πρέπει να απαραίτητα συμπληρώσουν και να υποβάλουν το ατομικό δελτίο διδακτικού προσωπικού του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ, έντυπο ΥΠΠΑΝ/Ι.Φ.2, εκτός αν το έχουν ήδη υποβάλει.

γ) Μαζί με το έντυπο ΥΠΠΑΝ/Ι.Φ.2 τα μέλη του διδακτικού προσωπικού:

που είναι εγγεγραμμένα στους πίνακες διοριστέων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), υποβάλλουν απαραίτητα, σε φωτοαντίγραφα και τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Απολυτήριο λυκείου
 • Πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών
 • Επίσημη αναλυτική βαθμολογία πτυχίου (official transcript)
 • Τη σελίδα από τους πίνακες διοριστέων/ διορισίμων της ΕΕΥ στην οποία το μέλος του διδακτικού προσωπικού είναι εγγεγραμμένο στον αντίστοιχο κλάδο σπουδών που αιτείται να διδάξει
 • Βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων /ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για άρρενες)
 • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, από την Αστυνομία Κύπρου με ημερομηνία έκδοσης όχι παλαιότερη των 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του
 • Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, από την Αστυνομία Κύπρου, με ημερομηνία έκδοσης όχι παλαιότερη των 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του.


που δεν είναι εγγεγραμμένα στους πίνακες διοριστέων/ διορισίμων της ΕΕΥ, υποβάλλουν, σε πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα, όλα τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά, καθώς και πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους, από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Νοείται ότι το πιστοποιητικό θα αναφέρεται στην ειδικότητα που αιτούνται να διδάξουν σε Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.

Σημείωση:

Στην περίπτωση που στο Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. εργοδοτείται γραμματειακό ή/και άλλο βοηθητικό προσωπικό, θα πρέπει να υποβληθούν για το άτομο ή τα άτομα αυτά, μόνο τα δύο προαναφερθέντα πιστοποιητικά από την Αστυνομία Κύπρου, σε πιστοποιημένα
αντίγραφα. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι πρόσφατα.

 

5. Κτιριολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.

Α. Κτιριολογικές Εγκαταστάσεις

 (για Μητρώο Α - άρθρο 9 (2) (δ) του πιο πάνω Νόμου)

 Για να εγγραφεί ένα Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. στο ΜΗΤΡΩΟ Α θα πρέπει να υποβληθούν, σε πιστοποιημένα αντίγραφα, τα ακόλουθα πιστοποιητικά κτιριολογικής υποδομής:

 (α) Πολεοδομική άδεια (από Πολεοδομική αρχή) για χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.

 (β) Άδεια οικοδομής (από Δήμο/Επαρχιακή Διοίκηση) για χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.

 (γ) Πιστοποιητικό έγκρισης, ή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης από την οικεία αρμόδια αρχή (από Δήμο/Επαρχιακή Διοίκηση), για χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.

 (δ) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.

Β. Κτιριολογικές Εγκαταστάσεις

 (για Μητρώο Β - με καταληκτική ημερομηνία την 25 Ιουλίου 2022 – άρθρο 9(4))

Για να εγγραφεί ένα Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. στο ΜΗΤΡΩΟ Β, θα πρέπει να υποβληθούν, σε πιστοποιημένα αντίγραφα, τα ακόλουθα πιστοποιητικά κτιριολογικής υποδομής:

(α) Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια (από Πολεοδομική αρχή), για χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.

(β) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.


Γ. Εξοπλισμός του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.

Το υποστατικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα επιπλωμένο και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα διδακτικά μέσα για τη σωστή λειτουργία ενός Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.


6. Φωτογραφίες του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.

Με την υποβολή της αίτησης για ίδρυση και λειτουργία Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., (έντυπο ΥΠΠΑΝ/Ι.Φ.1), θα πρέπει να υποβάλλονται φωτογραφίες των ακολούθων:

 - Αιθουσών Διδασκαλίας και εργαστηρίων (αν υπάρχουν)

 - Χώρου υποδοχής

- Χώρου στάθμευσης

- Αποχωρητηρίων (με διακριτικά για κορίτσια - αγόρια)

- Εξωτερικής πινακίδας στην οποία να αναγράφεται η επωνυμία του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., όπως αυτό είναι εγγεγραμμένο στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

 

7. Δίδακτρα του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ

Θα πρέπει να υποβληθεί αναλυτικά το ύψος των διδάκτρων για τα μαθήματα που διδάσκονται ανά μάθημα, τάξη ή επίπεδο.


8. Αρχείο

 Θα πρέπει να υποβληθούν δείγματα των πιο κάτω αρχείων:

 • Μαθητολόγιο/Μητρώο μαθητών (Ενδεικτικό άδειο δείγμα πίνακα καταχώρισης στοιχείων μαθητών)
 • Δείγμα απόδειξης είσπραξης με αύξοντα αριθμό για τα δίδακτρα
 • Δείγμα σφραγίδας (θα πρέπει να είναι ίδια με την επωνυμία του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.)
 • Κατάσταση μισθοδοσίας διδακτικού προσωπικού Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.


Προσοχή:
Η πιστοποίηση των αντιγράφων θα πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ από την αρχή που τα εκδίδει. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, μπορούν προσκομιστούν τα αντίγραφα μαζί με τα πρωτότυπα στο Γραφείο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης-Ιδιωτικά Φροντιστήρια για την πιστοποίηση τους.


Ο ιδιοκτήτης του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. μπορεί να υποβάλει την αίτηση του, για ίδρυση και λειτουργία Ι.Φ/Ι.Ε.Κ., με τους εξής τρόπους:

1. Μέσω ταχυδρομείου, προς Ιδιωτικά Φροντιστήρια Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στη διεύθυνση Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου, 1434 Ακρόπολης Λευκωσία.

2. Μέσω εταιρείας courier στο γραφείο 209, 2ος όροφος, κτίριο Α΄ του ΥΠΠΑΝ.

3. Με προσωπική παράδοση στο γραφείο 209, 2ος όροφος, κτίριο Α΄ του ΥΠΠΑΝ.


Όλες οι πληροφορίες και τα έντυπα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ, στον σύνδεσμο http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html

Για περισσότερες πληροφορίες ή οποιεσδήποτε διευκρινίσεις: Επικοινωνία με τους αρμόδιους λειτουργούς: Δευτέρα - Παρασκευή

από τις 07:30 μέχρι τις 15:00

στα τηλέφωνα 22806356 και 22800648 και

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Σχετικά έγγραφα

icon pdf 3  Αίτηση για Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.)/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.).pdf Κατεβάστε το έγγραφο

icon pdf 3  Ατομικό Δελτίο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.)/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.) pdf. Κατεβάστε το έγγραφο

icon pdf 3  Έντυπο Τερματισμού Λειτουργίας Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.)/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.) pdf. Κατεβάστε το έγγραφο

icon pdf 3 Έντυπο Απόσυρσης Αιτήματος για Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.)/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.) pdf. Κατεβάστε το έγγραφο

icon pdf 3 Στοιχεία Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.)/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.) Κατεβάστε το έγγραφο

icon pdf 3 Έντυπο Αναστολής Λειτουργίας Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.)/Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (Ι.Ε.Κ.) Κατεβάστε το έγγραφο

Αναζήτηση Μαθημάτων