Επικοινωνήστε μαζί μας: +357 22 889759
Slider

Λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου

Περιγραφή

Για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η άδεια για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου στην Κύπρο μπορεί να δοθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Πολίτες κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ μπορούν επίσης να ιδρύσουν ιδιωτικό φροντιστήριο με έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού Φροντιστηρίου πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τα έντυπα αιτήσεων, δηλαδή η Δήλωση για την ίδρυση και Δήλωση για τη λειτουργία ιδιωτικού φροντιστηρίου Φροντιστηρίου (βλέπε Σχετικά Έγγραφα) :

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης
Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου
1434 Λευκωσία
Τηλ: +357 22800945, +357 22809512
Φαξ: + 357 2248268
Ηλ. Ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

Επιλογή επωνυμίας και εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Το ιδιωτικό σχολείο πρέπει να εγγραφεί ως εταιρεία με εμπορική επωνυμία στα αρχεία του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Οι λέξεις «ιδιωτικό φροντιστήριο» πρέπει να προηγούνται της επωνυμίας που θα δοθεί. Την αίτηση πρέπει να συνοδεύει πιστοποιημένο αντίγραφο της εγγραφής.
Η εγγεγραμμένη επωνυμία δεν μπορεί να περιέχει λέξεις όπως “Ακαδημία”, “Ακαδημαϊκό”, “Εθνικό”, “Παγκύπριο”.
Η εγγεγραμμένη επωνυμία δεν πρέπει να είναι παραπλανητική ως προς το επίπεδο και τον τύπο του σχολείου.
Η εγγεγραμμένη επωνυμία πρέπει να διακρίνεται επαρκώς από τις επωνυμίες άλλων ιδιωτικών σχολείων.

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Η εξεύρεση κατάλληλου κτιρίου πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος:
• είναι απαραίτητη η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας από τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο ∙
• χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια οικοδομής, της οποίας η τελική έγκριση να αναφέρει ότι η χρήση της οικοδομής θα είναι αυτή του ιδιωτικού Φροντιστηρίου. Επίσης είναι απαραίτητο να σταλεί άδεια χρήσης του Σχολείου με βάση τον περί Δήμων Νόμο 111/85 ∙
• το κτίριο πρέπει να είναι κατάλληλα επιπλωμένο και να χρησιμοποιεί τον αναγκαίο εξοπλισμό για την κατάλληλη λειτουργία ενός ιδιωτικού Φροντιστηρίου ∙
• πιστοποιητικό πυρασφάλειας είναι επίσης απαραίτητο να κατατεθεί.

Προσωπικό του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου

Η στελέχωση του ιδιωτικού φροντιστηρίου με προσοντούχο διευθυντή/διευθύντρια όπως και διδασκάλους είναι υποχρεωτική. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να κατατεθούν τα πιο κάτω για κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού:
• αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό πτυχίο/ τίτλο στην ειδικότητα που προορίζεται να διδάξει˙
• επίσημα πιστοποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (official transcript)˙
• το συμπληρωμένο ατομικό δελτίο κάθε μέλους του διδακτικού προσωπικού του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου˙
• πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε επίσημα πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρέπει να υποβληθεί αναλυτικό πρόγραμμα για το μάθημα ή τα μαθήματα που θα διδάσκονται. Ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• σκοπούς και Στόχους (σε ποιες κατηγορίες μαθητών απευθύνεται)∙
• περιεχόμενο/΄Υλη∙
• χρόνος – Περίοδοι διδασκαλίας κατά ενότητα ∙
• μεθοδολογία ∙
• διδακτικά βιβλία ∙
• ωρολόγιο πρόγραμμα.

Κριτήρια για το αναλυτικό πρόγραμμα για τις ξένες γλώσσες
1. Γενικοί στόχοι και σκοποί του προγράμματος ανάλογα με την ηλικία των μαθητών.
2. Στοχευόμενες δεξιότητες / ικανότητες (γλωσσολογικές και επικοινωνιακές δεξιότητες με βάση την κλίμακα επιπέδων και δεξιοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης).
3. Περιεχόμενο / ύλη (εγχειρίδια και επιπρόσθετο υλικό το οποίο συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με τα επίπεδα του ΚΕΠΑ για τις γλώσσες).
4. Χρόνος – περίοδοι διδασκαλίας, ετήσια, εβδομαδιαία και κατά ενότητα.
5. Διδακτικά βιβλία.
6. Μεθοδολογία προσφοράς (διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογία, διδακτικές δραστηριότητες).
7. Τεχνολογική υποστήριξη (Η.Υ. , βιντεοπροβολείς, DVDs, διαδραστικές δραστηριότητες μέσω Διαδικτύου).
8. Τρόποι αξιολόγησης.
9. Ωρολόγιο πρόγραμμα

Δίδακτρα

Ο ιδιοκτήτης πρέπει να δηλώσει, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τα δίδακτρα και στη συνέχεια να εξασφαλίζει έγκριση κάθε ακαδημαϊκό έτος για πιθανή αύξηση των διδάκτρων.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης εξετάζει την αίτηση και μαζί με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού την εγκρίνει αν αυτή ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει η νομοθεσία.

Η έναρξη λειτουργίας του ιδιωτικού Φροντιστηρίου πρέπει να γίνει αφού εξασφαλιστεί η έγκριση για τη λειτουργία του Φροντιστηρίου.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Υποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα ιδιωτικά φροντιστήρια υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου και Κανονισμούς, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη πινακίδας
Έξω από το οίκημα που να φέρει την επωνυμία του σχολείου μαζί με τις λέξεις «ιδιωτικό ινστιτούτο» που να προηγούνται της επωνυμίας.

Οι λέξεις «ιδιωτικό φροντιστήριο»
Πρέπει να προηγούνται της επωνυμίας στη σφραγίδα που θα χρησιμοποιεί το ινστιτούτο και να εμφανίζονται σε όλες τις πινακίδες, διαφημίσεις, πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που δημοσιεύονται ή εκδίδονται από το ιδιωτικό ινστιτούτο.

Επιθεώρηση ιδιωτικού φροντιστηρίου
Φωτοτυπίες ή δείγματα των πινακίδων και αποδείξεων, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, πρέπει να παρουσιαστούν πριν από την επιθεώρηση του σχολείου από αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Τήρηση του ακόλουθου αρχείου
α) Κατάλογος των μαθητών∙
β) Μητρώο διδακτικού προσωπικού∙
γ) Κατάσταση της μισθοδοσίας του προσωπικού∙
δ) Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά (προαιρετικά).

Τήρηση αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων
Τέτοιες αποδείξεις πρέπει να είναι τυπωμένες σε τυπογραφείο, αφού είναι υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης για κάθε είσπραξη διδάκτρων ή άλλων δικαιωμάτων.

Στοιχεία Λειτουργίας του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου
• πρέπει να υποβάλλεται κάθε χρόνο κατάλογος του διδακτικού προσωπικού κλπ∙
• πρέπει να ειδοποιείται το Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τυχόν αλλαγή στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου.

Σχετικά έγγραφα

icon pdf 3  Διαδικασία Ίδρυσης και Λειτουργιάς Ιδιωτικού Φροντιστηρίου pdf. Κατεβάστε το έγγραφο

icon pdf 3  Ι.Φ. 1 Δήλωση για Ίδρυση Ιδιωτικού Φροντιστηρίου pdf. Κατεβάστε το έγγραφο

icon pdf 3  Ι.Φ. 3 Ατομικό Δελτίο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Φροντιστηρίου pdf. Κατεβάστε το έγγραφο

icon pdf 3 Ι.Φ. 4 Δήλωση για Λειτουργιά Ιδιωτικού Φροντιστηρίου pdf. Κατεβάστε το έγγραφο

icon pdf 3 Ερωτηματολόγιο pdf. Κατεβάστε το έγγραφο

Αναζήτηση Μαθημάτων