Επικοινωνήστε μαζί μας: +357 22889722
Slider

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 
Αρ. 4668, 25.7.2018

117(Ι)/2018


ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛA ΣΥΝΑΦH ΘΕΜΑΤA

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ


Άρθρο
1. Συνοπτικός τίτλος.


ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2. Ερμηνεία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

3. Συμβουλευτική Επιτροπή.
4. Μη χορήγηση αποζημίωσης ή επιδόματος στον Πρόεδρο και στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
5. Αρμοδιότητες Συμβουλευτικής Επιτροπής.
6. Συγκρότηση ειδικών επιτροπών ή υποεπιτροπών.
7. Γραμματέας της Συμβουλευτικής Επιτροπής, προσωπικό και γραφεία.


ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

8. Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.
9. Αίτηση για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού φροντιστηρίου.
10. Όροι ίδρυσης ιδιωτικού φροντιστηρίου.
11. Διευθυντής και διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού φροντιστηρίου.
12. Διευθυντής.
13. Διαδικασία εξέτασης αίτησης για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού φροντιστηρίου.
14. Όροι λειτουργίας ιδιωτικού φροντιστηρίου.
15. Επωνυμία ιδιωτικού φροντιστηρίου.
16. Μεταβίβαση της ιδιοκτησίας και διακοπή της λειτουργίας ιδιωτικού φροντιστηρίου.
17. Διαγραφή ιδιωτικού φροντιστηρίου από το Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και διαγραφή διδακτικού
προσωπικού από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.
18. Μεταβολή στοιχείων ιδιωτικού φροντιστηρίου.
19. Καθορισμός διδάκτρων.
20. Αρχεία ιδιωτικού φροντιστηρίου.
21. Επιθεώρηση ιδιωτικού φροντιστηρίου από αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου.


ΜΕΡΟΣ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

22. Ειδική Επιτροπή Ελέγχου.
23. Διερεύνηση πειθαρχικών αδικημάτων από την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και πειθαρχικές ποινές.
24. Πειθαρχική διαδικασία.


ΜΕΡΟΣ V
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

25. Διαφημίσεις ιδιωτικού φροντιστηρίου.
26. Αδικήματα και ποινές.
27. Κανονισμοί.
28. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.
29. Κατάργηση Νόμου.
30. Μεταβατική διάταξη.

Ν. 117(Ι)/2018
Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.


Αριθμός 117(Ι) του 2018
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛA ΣΥΝΑΦH ΘΕΜΑΤA

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:


Συνοπτικός τίτλος.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2018.


ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο-

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος ενεργεί συνήθως μέσω του Γενικού Διευθυντή ή άλλου εξουσιοδοτημένου λειτουργού του Υπουργείου.

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Ειδική Επιτροπή Ελέγχου» σημαίνει την αρμόδια επιτροπή η οποία ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22.

«επίπεδο» σημαίνει βαθμίδα της εκπαίδευσης, προδημοτική, δημοτική και μέση.

«ιδιοκτήτης» σημαίνει τον κάτοχο/ιδιοκτήτη εμπορικής επωνυμίας, είτε ως ιδιωτικής εμπορικής επωνυμίας ή οποιουδήποτε συνεταιρισμού ή οποιασδήποτε εταιρείας ή άλλως όπως αυτή έχει εγγραφεί στα μητρώα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

«ιδιωτική εκπαίδευση» σημαίνει ιδιωτική δημοτική συμπεριλαμβανομένου και νηπιαγωγείου, μέση, μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

«ιδιωτικό φροντιστήριο» σημαίνει φροντιστήριο που ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ και δύναται να οργανώνει και να παρέχει διά ζώσης φροντιστηριακά μαθήματα σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 9(2)(δ) σε ενδιαφερόμενα άτομα ή ομάδες ατόμων και που δύναται να παραχωρεί μόνο πιστοποιητικά παρακολούθησης αλλά δεν περιλαμβάνει φροντιστήριο, το οποίο διέπεται από ειδικό νόμο.

«Κανονισμοί» σημαίνει τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους κανονισμούς.

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε την 17η Μαρτίου 1993, και όπως η Συμφωνία αυτή εκάστοτε τροποποιείται, και την Ελβετία.

«κύκλος σπουδών» ή «πρόγραμμα σπουδών» σημαίνει το καθορισμένο από κάθε ιδιωτικό φροντιστήριο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθεί κάθε μαθητής που εγγράφεται σε αυτό μέχρι και την ολοκλήρωση της φοίτησής του στο συγκεκριμένο μάθημα της επιλογής του.

68(Ι) του 1996
48(Ι) του 1998
111(Ι) του 2000
219(Ι) του 2002
38(Ι) του 2003
1(Ι) του 2004
26(Ι) του 2006
87(Ι) του 2009

«ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.» σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου.

107(Ι) του 2011
28(Ι) του 2012
30(Ι) του 2015
56(Ι) του 2016.

«Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων» σημαίνει το Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

«Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων» σημαίνει το Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Φροντιστηρίων που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3.

«σχολικό έτος» σημαίνει περίοδο εννέα (9) έως δώδεκα (12) μηνών, που αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

«φροντιστηριακό μάθημα» σημαίνει τη διδασκαλία οποιουδήποτε θέματος το οποίο, διδάσκεται σε φροντιστήρια και περιλαμβάνει τα επίπεδα και τα γνωστικά αντικείμενα δημοτικής, μέσης γενικής και μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συμβουλευτική Επιτροπή.
3.-(1) Ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή με έδρα το Υπουργείο η οποία συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή για κάθε θέμα που αφορά στα ιδιωτικά φροντιστήρια.
(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:

(α) Το Γενικό Διευθυντή ή εκπρόσωπό του, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος από την Αρμόδια Αρχή.

(β) δύο (2) λειτουργούς του Υπουργείου, οι οποίοι εκπροσωπούν τη Διεύθυνση Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης.

(γ) ένα (1) μέλος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

(δ) ένα (1) μέλος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

(ε) ένα (1) μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων.

(στ) ένα (1) πρόσωπο με πτυχίο Νομικής, έπειτα από εισήγηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

(ζ) τρία (3) πρόσωπα με ειδικά προσόντα και γνώσεις εγκεκριμένου λογιστή ή/και εκπαιδευτικού ή/και αρχιτέκτονα ή/και πολιτικού μηχανικού ή/και κοινωνιολόγου.

(η) ένας ακαδημαϊκός ως αριστίνδην μέλος που δε θα έχει συγγενική σχέση μέχρι τέταρτου βαθμού με ανταγωνιστικούς φορείς.

(3) Η θητεία του προέδρου και των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τριετής.

(4) Η θέση μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής κενούται-

(α) Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο για εύλογη αιτία δύναται να τερματίσει το διορισμό του μέλους.
ή
549
(β) λόγω θανάτου του μέλους.
ή
(γ) λόγω γραπτής παραίτησης του μέλους.
ή
(δ) λόγω μη συμμετοχής του μέλους σε τρεις (3) διαδοχικές συνεδρίες χωρίς εύλογη αιτία.

(5) Σε περίπτωση κενωθείσας θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της κένωσης της θέσης στην πλήρωση αυτής για το υπόλοιπο της θητείας της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(6) Η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας της, καθώς και τη διαδικασία λειτουργίας οποιασδήποτε ειδικής επιτροπής ή υποεπιτροπής οι οποίες συγκροτούνται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6.

(7) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συγκαλείται τακτικά μια φορά το τρίμηνο, και εκτάκτως, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρό της ή μετά από αίτημα τουλάχιστον πέντε (5) μελών της.

(8) Η Συμβουλευτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον έξι (6) από τα μέλη της, οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δευτέρα ή νικώσα ψήφο.

(9) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν επηρεάζεται από την κένωση θέσης μέλους της, εφόσον ο αριθμός των μελών τα οποία έχουν εναπομείνει δεν είναι μικρότερος των έξι (6).

Μη χορήγηση αποζημίωσης ή επιδόματος στον Πρόεδρο και στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν λαμβάνουν οποιοδήποτε επίδομα ή αποζημίωση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Αρμοδιότητες Συμβουλευτικής Επιτροπής.
5.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή για κάθε θέμα που αφορά στα
ιδιωτικά φροντιστήρια.
(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Συμβουλευτική Επιτροπή-
(α) Συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή για θέματα που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φροντιστηρίων.
(β) ασκεί τον εποπτικό έλεγχο των ιδιωτικών φροντιστηρίων και συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή για επιβολή των πειθαρχικών κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
(γ) συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή αναφορικά με τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 26.
(δ) παρακολουθεί τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών.
(ε) παρακολουθεί την τήρηση του Μητρώου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και του Μητρώου Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.
(στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτήν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Συγκρότηση ειδικών επιτροπών ή υποεπιτροπών.

6. Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται να συγκροτεί ειδικές επιτροπές ή υποεπιτροπές, γενικού ή ειδικού χαρακτήρα οι οποίες απαρτίζονται από μέλη της ή και από άλλα μέλη που ορίζει η Αρμόδια Αρχή, για τη μελέτη και υποβολή σε αυτήν εισηγήσεων ή εκθέσεων σε θέματα που παραπέμπει σε αυτήν η Αρμόδια Αρχή.

Γραμματέας της Συμβουλευτικής Επιτροπής, προσωπικό και γραφεία.
7.-(1) Χρέη Γραμματέα της Συμβουλευτικής Επιτροπής εκτελεί λειτουργός, ο οποίος ορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή για το σκοπό αυτό και ο οποίος ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίας, μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών και εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατίθενται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.
(2) Η Αρμόδια Αρχή παρέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή τις απαραίτητες διευκολύνσεις σε προσωπικό και γραφεία, που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ανατιθέμενων σε αυτήν αρμοδιοτήτων.


ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.
8.-(1) Η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει, το αργότερο σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και τηρεί Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων στο οποίο καταχωρούνται η επωνυμία, η διεύθυνση και η ημερομηνία έγκρισης της αίτησης ίδρυσης και λειτουργίας του ιδιωτικού φροντιστηρίου, καθώς και τα φροντιστηριακά μαθήματα που εγκρίνονται για διδασκαλία. στο αρχείο της Αρμόδιας Αρχής καταχωρούνται το όνομα και το επώνυμο του
ιδιοκτήτη και του διευθυντή του ιδιωτικού φροντιστηρίου, ο αριθμός της πολιτικής και/ή φορολογικής τους ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
(2) Η Αρμόδια Αρχή επικαιροποιεί τον κατάλογο των ιδιωτικών φροντιστηρίων που καταχωρίζονται στο Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και δημοσιεύει αυτόν με γνωστοποίησή της, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 (5):
Νοείται ότι η δημοσίευση περιλαμβάνει, εκτός από το Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, τα διδασκόμενα μαθήματα σε κάθε ιδιωτικό φροντιστήριο.

73(Ι) του 2004
94(Ι) του 2005
28(Ι) του 2006
73(Ι) του 2006
153(Ι) του 2006
93(Ι) του 2008
36(Ι) του 2010
169(Ι) του 2011
52(Ι) του 2012
115(Ι) του 2012
4(Ι) του 2013
84(Ι) του 2015
64(Ι) του 2016
99(Ι) του 2016
114(Ι) του 2016
4(Ι) του 2018.
91(Ι) του 2014
105(Ι) του 2014.

(3) Η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και τηρεί Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο του διδάσκοντος προσωπικού, η ημερομηνία γέννησής του, τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού, τα φροντιστηριακά μαθήματα που έκαστος έχει δικαίωμα να διδάσκει, τα στοιχεία επικοινωνίας του, ο αριθμός της πολιτικής του ταυτότητας και η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του περί Αστυνομίας Νόμου και του πιστοποιητικού στο οποίο αναγράφεται ότι ο διευθυντής ή το διδακτικό προσωπικό, ανάλογα με την περίπτωση, δεν περιλαμβάνονται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.

Αίτηση για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού φροντιστηρίου.

9.-(1) Για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού φροντιστηρίου υποβάλλεται αίτηση στην Αρμόδια Αρχή στον τύπο που καθορίζεται στους Κανονισμούς και εξετάζεται από αυτήν με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13.
(2) Η αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Το όνομα, το επώνυμο, την ιθαγένεια, τη διεύθυνση και το επάγγελμα του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών σε περίπτωση φυσικού προσώπου και, την επωνυμία, τη χώρα σύστασης, την έδρα και τη διεύθυνσή του, καθώς και τα ονόματα των μετόχων, των διευθυντών και του γραμματέα, σε περίπτωση ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών νομικού προσώπου, μαζί με πιστό αντίγραφο εγγραφής του νομικού προσώπου εκδιδόμενο από την οικεία αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας.

(β) την επωνυμία του ιδιωτικού φροντιστηρίου με πιστό αντίγραφο εγγραφής της επωνυμίας εκδιδόμενο από την οικεία αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας ή της χώρας σύστασης.

(γ) την έδρα και τη διεύθυνση του ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(δ) τα ακόλουθα στοιχεία κτιριολογικής υποδομής:
(i) πολεοδομική άδεια για χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού φροντιστηρίου.
(ii) άδεια οικοδομής για χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού φροντιστηρίου.


Κεφ. 96.
14 του 1959
67 του 1963
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969
13 του 1974
28 του 1974
24 του 1978
25 του 1979
80 του 1982
15 του 1983
9 του 1986
115 του 1986
199 του 1986
53 του 1987
87 του 1987
316 του 1987
108 του 1988
243 του 1988
122 του 1990
97(Ι) του 1992
45(Ι) του 1994
14(Ι) του 1996
52(Ι) του 1996
37(Ι) του 1997
72(Ι) του 1997
71(Ι) του 1998
35(Ι) του 1999
61(Ι) του 1999
81(Ι) του 1999
57(Ι) του 2000
66(Ι) του 2000
73(Ι) του 2000
126(Ι) του 2000
157(Ι) του 2000
26(Ι) του 2002
33(Ι) του 2002
202(Ι) του 2002
101(Ι) του 2006

21(Ι) του 2008
32(Ι) του 2008
47(Ι) του 2011
77(Ι) του 2011
131(Ι) του 2011
152(Ι) του 2011
34(Ι) του 2012
149(Ι) του 2012
66(Ι) του 2013
40(Ι) του 2015
19(Ι) του 2016
111(Ι) του 2017
143(Ι) του 2017.

(iii) πιστοποιητικό έγκρισης ή αίτηση προς την οικεία αρμόδια αρχή όπως προβλέπεται στις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, για την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης για χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού φροντιστηρίου:
Νοείται ότι το πιστοποιητικό έγκρισης δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού έγκρισης και λειτουργίας του ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(iv) πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την οικεία αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας:
Νοείται ότι τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο πιστοποιητικά, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο:
Νοείται περαιτέρω ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ιδιωτικού φροντιστηρίου, καθώς και οι άλλες εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός του πληρούν τους όρους που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(ε) το ονοματεπώνυμο, τα προσόντα και την προϋπηρεσία του προτεινόμενου διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού του ιδιωτικού φροντιστηρίου, ως ακολούθως:
(i) πιστοποιητικό γέννησης.
(ii) πιστοποιητικό γυμνασιακών/λυκειακών σπουδών.
(iii) πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.
(iv) πιστοποιητικό ισοτιμίας του τίτλου από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ. ή βεβαίωση καταχώρισης στον κατάλογο διοριστέων/διορισίμων του κλάδου σπουδών από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
(v) βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, για άρρενες.
(vi) πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου δυνάμει των διατάξεων του περί Αστυνομίας Νόμου και πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται ότι ο διευθυντής ή το διδακτικό προσωπικό, ανάλογα με την περίπτωση, δεν περιλαμβάνονται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου:
Νοείται ότι τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο και στις περιπτώσεις που οι αιτητές είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους καταλόγους διοριστέων/διορισίμων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, υποβάλλουν σε πρωτότυπο μόνο το πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται ότι ο διευθυντής ή το διδακτικό προσωπικό, ανάλογα με την περίπτωση, δεν περιλαμβάνονται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.


(ζ) κατάλογο με τα φροντιστηριακά μαθήματα:
Νοείται ότι για κάθε μάθημα γίνεται αναφορά στο γενικό σκοπό του και στους ειδικούς στόχους του, στο περιεχόμενό του, στον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας ανά ηλικία και επίπεδο, στη μεθοδολογία και αξιολόγησή του όπως και στα διδακτικά εγχειρίδια ενώ όταν πρόκειται για μάθημα που διδάσκεται στα δημόσια σχολεία υποβάλλεται γραπτή δέσμευση για εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου

(η) δείγμα απόδειξης με αύξοντα αριθμό σχετικά με τις αποδείξεις εισπράξεως διδάκτρων, δικαιωμάτων εγγραφής ή τυχόν άλλων δικαιωμάτων.

(θ) τον αριθμό της φορολογικής ταυτότητας και του μητρώου κοινωνικών ασφαλίσεων του εργοδότη:
(ι) κατάλογο διδάκτρων για τα μαθήματα που διδάσκονται.

(3) Η Αρμόδια Αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενημερώνει τον αιτητή ότι έχει παραλάβει την αίτησή του και σε περίπτωση που αυτή είναι ελλιπής τον καλεί γραπτώς να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία.

(4) Η Αρμόδια Αρχή, αποφασίζει επί της αιτήσεως σύμφωνα με τα πιο πάνω εντός δέκα (10) μηνών από την ολοκληρωμένη υποβολή της, και σε περίπτωση που αυτή πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου την εγκρίνει και την καταχωρίζει στο Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και ακολούθως εκδίδει πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας του ιδιωτικού φροντιστηρίου:
Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (6) δύναται να επιτρέψει προσωρινά τη λειτουργία ορισμένων ιδιωτικών φροντιστηρίων που δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αίτηση ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών φροντιστηρίων, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2)(δ) για χρονική περίοδο, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες μέχρι την πλήρη συμμόρφωση των ιδιοκτητών των φροντιστηρίων, σύμφωνα με τιςπιο πάνω διατάξεις, εφόσον όμως πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Η προσβασιμότητα στο χώρο διδασκαλίας, ο οποίος θα τύχει εκ των προτέρων επιθεώρησης από κλιμάκιο λειτουργών του Υπουργείου, το οποίο θα ετοιμάσει έκθεση επιθεώρησης, με την οποία θα πρέπει να συμμορφωθεί ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού φροντιστηρίου.
(ii) η κατάθεση αίτησης στην οικεία αρμόδια αρχή για πολεοδομική άδεια για χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού ως ιδιωτικού φροντιστηρίου. και
(iii) η κατάθεση πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την οικεία αρμόδια αρχή για ιδιωτικό φροντιστήριο στο Υπουργείο:
Νοείται περαιτέρω ότι οι πιο πάνω πρόνοιες της πρώτης επιφύλαξης παύουν να ισχύουν μετά την πάροδο των τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι μετά την πάροδο της πιο πάνω χρονικής περιόδου των τριάντα έξι (36) μηνών, εάν δεν υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του εδαφίου (2)(δ) δεν δύναται να εκδοθεί πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού φροντιστηρίου και σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται άμεσα οι διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου.

(5) Σε περίπτωση μεταβολής οποιωνδήποτε στοιχείων που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) πριν την έγκριση της αίτησης, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή γραπτώς αιτιολογημένη δήλωση για τις αλλαγές αυτές και η Αρμόδια Αρχή εάν ικανοποιηθεί ότι οι αλλαγές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις που παρόντος Νόμου εγκρίνει αυτές εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους και ακολούθως καταχωρίζει το ιδιωτικό φροντιστήριο στο Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό με ανάλογη παράταση της χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (4).

(6) Τηρουμένων των επιφυλάξεων του εδαφίου (4), κανένα ιδιωτικό φροντιστήριο δε λειτουργεί πριν από την έκδοση του αναφερόμενου πιο πάνω πιστοποιητικού ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(7) Για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος ιδιωτικού φροντιστηρίου υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση, η οποία περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

Όροι ίδρυσης ιδιωτικού φροντιστηρίου.
10. Κανένα ιδιωτικό φροντιστήριο δεν μπορεί να ιδρυθεί

(α) Από φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Δημοκρατίας ή από νομικό πρόσωπο του οποίου η πλειοψηφία των μετόχων δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους ή μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας.

(β) από δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή λειτουργό της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, εν ενεργεία.

(γ) από αφυπηρετήσαντα δημόσιο υπάλληλο ή εκπαιδευτικό δημόσιου σχολείου κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την αφυπηρέτησή του.

(δ) από καθηγητή, δάσκαλο ή άλλο εκπαιδευτικό δημοσίου σχολείου, εν ενεργεία.

(ε) από πρόσωπο που καταδικάσθηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(στ) από εκπαιδευτικό ή δημόσιο υπάλληλο της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους που απολύθηκε ή εξαναγκάστηκε σε αφυπηρέτηση στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή Οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος.

(ζ) από πρόσωπο που εργοδοτείται από άλλη Κυβέρνηση ή οργανισμό.

(η) όταν, βάσει των υποβληθέντων εγγράφων και κατόπιν της σύμφωνης γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, προκύπτει ότι η ίδρυση του φροντιστηρίου δεν αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών εντός της Δημοκρατίας.

(θ) από νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει των νόμων της Δημοκρατίας του οποίου μέτοχος ή σύμβουλος ή εταίρος είναι δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου.


Διευθυντής και διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού φροντιστηρίου.
11.-(1) Ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού φροντιστηρίου έχουν τα ίδια προσόντα τα οποία απαιτούνται αντίστοιχα για τον διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό των δημόσιων σχολείων.

(2) Με την έναρξη κάθε σχολικού έτους, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή έντυπο, στον τύπο που καθορίζεται στους Κανονισμούς, με τα στοιχεία για τον διευθυντή και το προτεινόμενο διδακτικό προσωπικό, καθώς και για οποιοδήποτε νέο πρόσωπο προστεθεί ή αντικατασταθεί μεταγενέστερα στο διδακτικό προσωπικό όπως αυτά τα στοιχεία προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 9 (2) (ε).

(3) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να είναι διευθυντής ή να περιλαμβάνεται στο διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού φροντιστηρίου μετά τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο αυτό έχει συμπληρώσει το εξηκοστό όγδοο (68) έτος της ηλικίας του.

(4) Κανένας εν ενεργεία ή αφυπηρετήσας κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στο διδακτικό προσωπικό ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(5) Κανένας εκπαιδευτικός δεν εργοδοτείται ως διευθυντής ή ως μέλος διδακτικού προσωπικού σε ιδιωτικό φροντιστήριο, εάν δεν έχει προηγουμένως προσκομίσει πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του περί Αστυνομίας Νόμου και πρωτότυπο πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται δυνάμει του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου στο οποίο αναγράφεται ότι ο διευθυντής ή το διδακτικό προσωπικό, ανάλογα με την περίπτωση, δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου.

Διευθυντής.
12.-(1) Κάθε ιδιωτικό φροντιστήριο έχει διευθυντή, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο και πληροί τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 11.

(2) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού φροντιστηρίου, σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο, δύναται να είναι και διευθυντής αυτού.

(3) Ο διευθυντής ιδιωτικού φροντιστηρίου έχει ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη και της Αρμόδιας Αρχής για την εύρυθμη λειτουργία του φροντιστηρίου και εκτελεί όλα τα ανάλογα καθήκοντα προς αυτά των διευθυντών των δημόσιων σχολείων.

(4) Ο διευθυντής ιδιωτικού φροντιστηρίου δεν μπορεί να διευθύνει περισσότερα από ένα φροντιστήρια:
Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ιδιωτικό φροντιστήριο το οποίο έχει παραρτήματα σε διαφορετικούς χώρους εντός της ίδιας επαρχίας της Δημοκρατίας με μέγιστο αριθμό τα τρία (3) μπορεί να διευθύνεται από τον ίδιο διευθυντή, νοουμένου ότι δεν επηρεάζονται τα τυχόν διδακτικά καθήκοντα αυτού.

Διαδικασία εξέτασης αίτησης για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού φροντιστηρίου.
13.-(1) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού φροντιστηρίου, παραπέμπεται από την Αρμόδια Αρχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή για τις εισηγήσεις της, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 5, αφού προηγουμένως διενεργηθεί μελέτη και έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων καθώς και επιτόπου επιθεώρηση του υποστατικού που θα χρησιμοποιείται ως ιδιωτικό φροντιστήριο, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και συμπλήρωση του εντύπου επιθεώρησης που καθορίζεται στους Κανονισμούς από τον αρμόδιο λειτουργό που διενήργησε την επιθεώρηση.

(2) Η Αρμόδια Αρχή, μετά την υποβολή σε αυτήν της εισήγησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, αν ικανοποιηθεί ότι η αίτηση ίδρυσης και λειτουργίας είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καταχωρίζει αυτήν, όταν καταβληθεί το καθοριζόμενο με τους Κανονισμούς τέλος εγγραφής, στο Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και εκδίδει στον ιδιοκτήτη σχετικό πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού φροντιστηρίου όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9 (4) στον καθορισμένο από τους Κανονισμούς τύπο.

(3) Από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2), το ιδιωτικό φροντιστήριο ιδρύεται και δύναται να αρχίσει τη λειτουργία του.

(4) Κανένα ιδιωτικό φροντιστήριο ή παράρτημά του δεν μπορεί να λειτουργεί πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (3).

(5) Ο κατάλογος των ιδιωτικών φροντιστηρίων που καταχωρίζονται στο Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων δημοσιοποιείται από την Αρμόδια Αρχή με γνωστοποίησή της στον τύπο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου η οποία τυγχάνει συνεχούς επικαιροποίησης, μια φορά τον χρόνο, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Όροι λειτουργίας ιδιωτικού φροντιστηρίου.
14.-(1) Κανένα ιδιωτικό φροντιστήριο δεν μπορεί να λειτουργεί και η λειτουργία του διακόπτεται από την Αρμόδια Αρχή, αν-

(α) Έπαυσαν να υφίστανται ή διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταντο από την αρχή οποιοιδήποτε όροι που απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου για την ίδρυση και λειτουργία του.

(β) η λειτουργία του είναι επιζήμια για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία ή τα δημόσια ήθη.

(γ) αυτό δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις για την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία του αναφορικά με τη μισθοδοσία του προσωπικού του.

(δ) παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του ιδιωτικού φροντιστηρίου για οποιαδήποτε αιτία, ο ιδιοκτήτης του ενημερώνει γραπτώς την Αρμόδια Αρχή για τη διακοπή εντός τριάντα (30) ημερών από τη διακοπή.

Επωνυμία ιδιωτικού φροντιστηρίου.
15.-(1) Κάθε ιδιωτικό φροντιστήριο έχει επωνυμία, η οποία-

(α) Δεν είναι παραπλανητική ως προς το επίπεδο, τον τύπο και τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και, σε περίπτωση επωνυμίας σε ξένη γλώσσα, αυτή διατυπώνεται και σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας.

(β) διακρίνεται σαφώς από τις επωνυμίες άλλων ιδιωτικών ή δημόσιων φροντιστηρίων.

(γ) δεν περιέχει τις λέξεις “Σχολείο”, “Σχολή”, “Ακαδημία”, “Ακαδημαϊκό”, “Εθνικό”, “Παγκύπριο”, “Ευρωπαϊκό”, “Διεθνές”, “Πρότυπο” ή “Κολέγιο” ή παρόμοιές τους:
Νοείται ότι ιδιωτικό φροντιστήριο το οποίο χρησιμοποιούσε κατά τα τελευταία είκοσι

(20) χρόνια, πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, επωνυμία που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο και η τυχόν αλλαγή της θα απέβαινε επιζήμια σε αυτό, μπορεί να εξασφαλίσει σχετική έγκριση από την Αρμόδια Αρχή για τη συνέχιση της χρήσης αυτής.

(2) Η ίδια επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερα ιδιωτικά φροντιστήρια του ίδιου ιδιοκτήτη.

(3) Κάθε ιδιωτικό φροντιστήριο, πριν από την επωνυμία του, φέρει τις λέξεις «Ιδιωτικό Φροντιστήριο» ή «Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο» οι οποίες φαίνονται ευδιάκριτα στις πινακίδες, διαφημίσεις, αποδείξεις είσπραξης, στη σφραγίδα και γενικά σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από αυτό.

(4) Απαγορεύεται η χρήση με οποιοδήποτε τρόπο της επωνυμίας ιδιωτικού φροντιστηρίου, πριν από την έγκριση της αίτησης και τη χορήγηση του πιστοποιητικού ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.

Μεταβίβαση της ιδιοκτησίας και διακοπή της λειτουργίας ιδιωτικού φροντιστηρίου.
16. Σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του ιδιωτικού φροντιστηρίου σε άλλο πρόσωπο, ο μεταβιβάζων ενημερώνει γραπτώς την Αρμόδια Αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από τη μεταβίβασή του για το νέο ιδιοκτήτη ο οποίος πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Διαγραφή ιδιωτικού φροντιστηρίου από το Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και διαγραφή διδακτικού προσωπικού από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.
17.-(1) Ιδιωτικό φροντιστήριο, το οποίο δεν λειτουργεί για διάστημα τριών (3) σχολικών ετών, διαγράφεται από το Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για την επανεγγραφή του απαιτείται η εξασφάλιση έγκρισης της Αρμόδιας Αρχής με τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής:
Νοείται ότι για την έγκριση επανεγγραφής υποβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου στοιχεία.
(2) Η Αρμόδια Αρχή, μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να διατάξει τη διαγραφή οποιουδήποτε ιδιωτικού φροντιστηρίου από το Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και την ακύρωση του πιστοποιητικού ίδρυσης και λειτουργίας του, αν διαπιστωθεί, ύστερα από επιθεώρηση ή διερεύνηση και τεκμηρίωση σχετικών καταγγελιών ή ύστερα από καταδικαστικές αποφάσεις του δικαστηρίου εναντίον οποιουδήποτε ιδιωτικού φροντιστηρίου, ότι-
(α) Έπαυσαν να υφίστανται οποιοιδήποτε όροι που απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών για την ίδρυση και λειτουργία του.
ή
(β) η λειτουργία του είναι επιζήμια για τα δημόσια ήθη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.
ή
(γ) παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών.
ή
(δ) ο ιδιοκτήτης του έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο εξωτερικό.
ή
(ε) ο ιδιοκτήτης του, ανάλογα με την περίπτωση, έχει απολέσει την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας ή του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του μόνιμου κάτοικου της Δημοκρατίας.
ή
(στ) ο ιδιοκτήτης του έχει διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο από το Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να διαγράψει πρόσωπο από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Φροντιστηρίων, εάν έπαυσαν να υφίστανται ή ουδέποτε υφίσταντο οι προϋποθέσεις για την εγγραφή του στο εν λόγω Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Μεταβολή στοιχείων ιδιωτικού φροντιστηρίου.
18.-(1) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού φροντιστηρίου ο οποίος επιθυμεί να επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή οποιωνδήποτε στοιχείων που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 9, πριν από την έναρξη του σχολικού έτους, κατά το οποίο θα εφαρμοστεί η αλλαγή, υποβάλλει για το σκοπό αυτό αίτηση στην Αρμόδια Αρχή η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με τον τύπο της αίτησης που καθορίζεται στους Κανονισμούς.

(2) Η Αρμόδια Αρχή απαντά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες το αργότερο από την υποβολή της σχετικής αίτησης αν εγκρίνει ή όχι την αλλαγή των στοιχείων, νοουμένου ότι ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού φροντιστηρίου υποβάλλει τα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Όταν υποβληθεί αίτηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) για αλλαγές οποιωνδήποτε στοιχείων η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου δύναται να υποβάλει σχετική εισήγηση στην Αρμόδια Αρχή για έγκριση ή/και να παραπέμψει την αίτηση στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την υποβολή σχετικής εισήγησης στην Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.

Καθορισμός διδάκτρων.
19.-(1) Πριν από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού φροντιστηρίου ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για το ύψος των διδάκτρων του, των τελών και των άλλων δικαιωμάτων με τα οποία επιβαρύνεται κάθε μαθητής.

(2) Πριν την εγγραφή του μαθητή, κάθε ιδιοκτήτης ιδιωτικού φροντιστηρίου ενημερώνει τους γονείς ή τους κηδεμόνες του για το ύψος των εγκεκριμένων διδάκτρων, τελών ή άλλων δικαιωμάτων που καταβάλλονται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του μαθητή σύμφωνα με το έτος εγγραφής του.

(3) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού φροντιστηρίου ή οποιοδήποτε εντεταλμένο από τον ίδιο πρόσωπο εκδίδει απόδειξη με αύξοντα αριθμό σχετικά με τις εισπράξεις διδάκτρων, δικαιωμάτων εγγραφής ή τυχόν άλλων δικαιωμάτων.

Αρχεία ιδιωτικού φροντιστηρίου.
20. Ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής ιδιωτικού φροντιστηρίου τηρεί-
(α) Μητρώο μαθητών.
(β) μητρώο διδακτικού προσωπικού.
(γ) κατάσταση μισθοδοσίας διδακτικού προσωπικού.

Επιθεώρηση ιδιωτικού φροντιστηρίου από αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου.
21.-(1) Ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού φροντιστηρίου επιτρέπουν στους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου την είσοδο στο ιδιωτικό φροντιστήριο και στις αίθουσες διδασκαλίας για να επιθεωρήσουν και να εξακριβώσουν-

(α) Την τήρηση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας του ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(β) την εργοδότηση του διδακτικού προσωπικού.

(γ) την τήρηση του καθορισμένου αναλυτικού προγράμματος.

(δ) την επιτελούμενη διδακτική εργασία.

(ε) τις τυχόν ελλείψεις και τα μέτρα που λαμβάνονται από τους υπεύθυνους για αντιμετώπισή τους και για αρτιότερη λειτουργία του ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(στ) την καταλληλότητα του διδακτηρίου.

(ζ) τη συμμόρφωση του ιδιωτικού φροντιστηρίου με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Οι αρμόδιοι λειτουργοί του Υπουργείου διενεργούν την επιθεώρηση που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) καθώς και την επιθεώρηση που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13

(1) και υποβάλλουν την έκθεσή τους στην Αρμόδια Αρχή στον τύπο που καθορίζεται στους Κανονισμούς.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία η έκθεση που προνοείται στις διατάξεις του εδαφίου (2) περιλαμβάνει, για οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), δυσμενείς
παρατηρήσεις, η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί το μέρος αυτό της έκθεσης στον ιδιοκτήτη και/ή στον διευθυντή του ιδιωτικού φροντιστηρίου και τον καλεί μέσα σε καθορισμένη προθεσμία να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις.

(4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εδαφίου (3) η έκθεση παραπέμπεται από την Αρμόδια Αρχή στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 22, για περαιτέρω διερεύνηση.

ΜΕΡΟΣ ΙV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ειδική Επιτροπή Ελέγχου.
22.-(1) Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο η Αρμόδια Αρχή δύναται να αναθέσει στη Συμβουλευτική Επιτροπή να ορίσει Ειδική Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς, η οποία έχει το καθήκον του ελέγχου της συμμόρφωσης και της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.
(2) Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Τη διερεύνηση, τη συλλογή πληροφοριών, την εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας αναγκαίας για τη στοιχειοθέτηση πειθαρχικών παραβάσεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 24.

(β) την υποχρέωση εμφάνισης ως μάρτυρας ενώπιον των δικαστηρίων της Δημοκρατίας.

(γ) τη διενέργεια κάθε άλλης προπαρασκευαστικής πράξης που κρίνεται αναγκαία για την προώθηση ή επίτευξη της λήψης νομικών μέτρων εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(δ) τη σύνταξη και την υποβολή εκθέσεων προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τις διερευνώμενες υποθέσεις.

Διερεύνηση πειθαρχικών αδικημάτων από την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και πειθαρχικές ποινές.
23.-(1) Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών φροντιστηρίων καταχωρισμένων στο Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων καθώς και το διδακτικό προσωπικό που είναι καταχωρισμένοι στο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων υπόκεινται σε πειθαρχική δίωξη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 24, εάν559

(α) Καταδικαστούν για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας.

(β) επιδείξουν διαγωγή επιζήμια για τα δημόσια ήθη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

(γ) παραβούν οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που προνοούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών.

(2) Οι πειθαρχικές ποινές που δύναται να επιβληθούν είναι-
(α) Γραπτή επίπληξη.
(β) ανακοίνωση στον τύπο.
(γ) διακοπή λειτουργίας ιδιωτικού φροντιστηρίου καταχωρισμένου στο Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την περίπτωση.
(δ) διαγραφή ιδιωτικού φροντιστηρίου από το Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.
(ε) διαγραφή διδακτικού προσωπικού από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού.

Ιδιωτικών Φροντιστηρίων:
Νοείται ότι αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον ιδιοκτήτη ή μέλους διδακτικού προσωπικού που είναι καταχωρισμένα στα αντίστοιχα Μητρώα ουδεμία πειθαρχική δίωξη επιτρέπεται να ασκηθεί ή να συνεχιστεί εναντίον αυτού για το ίδιο αδίκημα
μέχρι την τελική εκδίκαση και αποπεράτωση της ποινικής δίωξης: 
Νοείται περαιτέρω ότι ο ιδιοκτήτης ή το μέλος του διδακτικού προσωπικού που περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο Μητρώο ο οποίος έχει διωχθεί ποινικά και δεν βρέθηκε ένοχος, δεν δύναται να διωχθεί πειθαρχικά για το ίδιο αδίκημα.

Πειθαρχική διαδικασία.
24.-(1)(α) Αν περιέλθει σε γνώση της Αρμόδιας Αρχής ή καταγγελθεί σε αυτήν ότι ιδιοκτήτης ή μέλος διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού φροντιστηρίου δυνατό να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα αυτή αναθέτει στη Συμβουλευτική Επιτροπή να ορίσει Ειδική Επιτροπή Ελέγχου για τη διεξαγωγή έρευνας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 (2) (α).
(β) Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου έχει το δικαίωμα της επιτόπιας διερεύνησης στο ιδιωτικό φροντιστήριο, αν το πιθανό πειθαρχικό αδίκημα έχει σχέση με τη λειτουργία του και ο υπό διερεύνηση ιδιοκτήτης ή το μέλος του διδακτικού προσωπικού υποβάλλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αποπεράτωση της διερεύνησης τις απόψεις του αναφορικά με τη διερευνώμενη υπόθεση.

(2) Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και ανάλογα με το αποτέλεσμα της διερεύνησης, η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει σχετική αιτιολογημένη έκθεση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την ύπαρξη ή μη εκ πρώτης όψεως πειθαρχικού αδικήματος.

(3)(α) Σε περίπτωση που η Συμβουλευτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (2), κρίνει ότι πιθανολογείται διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος συντάσσει σχετικό κατηγορητήριο το οποίο επιδίδει στον υπό διερεύνηση ιδιοκτήτη, διευθυντή ή μέλος του διδακτικού προσωπικού καλώντας τον σε ακρόαση σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ώστε να εκθέσει την υπεράσπισή του.
(β) Σε περίπτωση που το υπό διερεύνηση πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) δεν εμφανιστεί κατά την ορισθείσα από τη Συμβουλευτική Επιτροπή ημερομηνία για την ακρόαση της υπόθεσης, η υπόθεση διεξάγεται στην απουσία του, νοουμένου ότι η επίδοση της κλίσης του κατηγορητηρίου έχει γίνει νόμιμα.
(γ) Κατά την ακρόαση τηρούνται πρακτικά.
(δ) Κάθε απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής υπογράφεται από τον Πρόεδρο αυτής και αποστέλλεται ως εισήγηση στην Αρμόδια Αρχή για να αποφασίσει την ενδεχόμενη επιβολή πειθαρχικών ποινών όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 23 (2).

ΜΕΡΟΣ V
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαφημίσεις ιδιωτικού φροντιστηρίου.
25.-(1) Οι διαφημίσεις ιδιωτικού φροντιστηρίου δεν δύναται να περιέχουν οποιοδήποτε παραπλανητικό στοιχείο αναφορικά με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) Τον τύπο, το επίπεδο και τη φύση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών του ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(β) τα προσόντα του ιδιοκτήτη, του διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού.

(γ) το βαθμό επιτυχίας των μαθημάτων του ιδιωτικού φροντιστηρίου.

(2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000). Αδικήματα και ποινές.
26.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο-
(α) Διατηρεί ή λειτουργεί ή διευθύνει ιδιωτικό φροντιστήριο χωρίς να είναι καταχωρισμένο στο Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου ή

(β) χρησιμοποιεί τον όρο “Φροντιστήριο” ή “Ιδιωτικό Φροντιστήριο” ή “Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο” ή άλλο παρόμοιο όρο για το οποίο δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό
ίδρυσης και λειτουργίας από την Αρμόδια Αρχή ή

(γ) ενώ είναι εν ενεργεία ή αφυπηρετήσας κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δημόσιου σχολείου και εργοδοτείται ή διατηρεί, λειτουργεί ή διευθύνει ιδιωτικό φροντιστήριο ή συμμετέχει στη διοίκηση ή είναι μέτοχος νομικού προσώπου που διατηρεί, λειτουργεί ή διευθύνει ιδιωτικό φροντιστήριο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται στις ακόλουθες ποινές:
(i) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές. ή
(ii) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Το δικαστήριο κατά την επιβολή της ποινής εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), δύναται, κατά την κρίση του, επιπρόσθετα, από άλλη ποινή
η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου να διατάξει-
(α) τη διακοπή λειτουργίας του ιδιωτικού φροντιστηρίου σε σχέση προς το οποίο
διαπράχθηκε το αδίκημα.
(β) την καταβολή των εξόδων της δίκης από το πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί.

(3) Όποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών για την οποία δεν προβλέπεται ειδική ποινή είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€12.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.
Κανονισμοί. 27.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμού και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να καθορίζουν ή να συμπληρώνουν όλα ή μερικά από τα ακόλουθα:
(α) Το ύψος των τελών και δικαιωμάτων που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο.
(β) τους όρους που πρέπει να πληρούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός των ιδιωτικών φροντιστηρίων.
(γ) τους τύπους των αιτήσεων, των πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(δ) τους όρους εντολής, τα κριτήρια επιλογής και τις αρμοδιότητες των ειδικών επιτροπών που ορίζονται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.
(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη
Βουλή των Αντιπροσώπων και, αν έπειτα από την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων, με απόφασή της, δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους κατατεθέντες Κανονισμούς, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.
28.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών φροντιστηρίων οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού φροντιστηρίου το οποίο εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων των περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμων του 1971 έως 2012, τίθενται σε ισχύ σε τριάντα έξι (36) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. 

Κατάργηση Νόμου.
5 του 1971
56 του 1983
123 του 1985
154(Ι) του 1999
18(Ι) του 2004
77(Ι) του 2008
18(Ι) του 2012.
29. Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του άρθρου 28(2), από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμοι του 1971 μέχρι 2012, καταργούνται όσον αφορά τα ιδιωτικά φροντιστήρια.

Μεταβατική διάταξη.
30. Μέχρι να εκδοθούν Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 27 εξακολουθούν να ισχύουν οι Κανονισμοί και οι οδηγίες που περιέχονται σε εγκυκλίους του Υπουργείου, που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμου, ο οποίος με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργείται, όσον αφορά τα ιδιωτικά φροντιστήρια, νοουμένου ότι οι ρυθμίσεις τους δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Αναζήτηση Μαθημάτων