Επικοινωνήστε μαζί μας: +357 22889722
Slider

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ι.Φ.Κ. 

 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

1.1   Το όνομα του Συνδέσμου είναι Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου (ΣΙΦΚ) (αναφερόμενος   στο εξής ως ο Σύνδεσμος – Cyprus Association of Private Institutes).  

1.2. O Σύνδεσμος εδρεύει στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 38, &  οδός Δεληγιώργη 3, 1509  Λευκωσία.

 

2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

2.1   Η οργάνωση και η σύνδεση σε σώμα των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων καριέρας.

2.2   Η προώθηση και ποιοτική ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής Προσφοράς των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων στην Κύπρο.  

2.3. Η προάσπιση των συμφερόντων των μελών.

Νοείται ότι το Σωματείο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν διανέμει οποιαδήποτε κέρδη, τα οποία δυνατόν να προκύψουν από τις δραστηριότητές του στα μέλη, στους ιδρυτές, στη διοίκηση ή στους αξιωματούχους του, αλλά τα επενδύει και τα χρησιμοποιεί για την συνέχιση και την επίτευξη των σκοπών του.

Νοείται περαιτέρω, ότι το παρόν Σωματείο είναι υπεράνω πολιτικών, θρησκευτικών, φυλετικών και άλλων ιδεολογιών συναφών με διακρίσεις.

2.4   Η ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών.  

2.5   Η υποβοήθηση των μελών για την επίτευξη επαφών με διάφορους Οργανισμούς ή και αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για την προαγωγή σκοπών που σχετίζονται με την γενική προσφορά του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου.  

2.6   Η διεξαγωγή κάθε πράξης με οποιαδήποτε Κυβερνητική, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό ή με οποιαδήποτε Εταιρεία ή πρόσωπο που σύμφωνα με τις περιστάσεις θα εκρίνετο αναγκαία ή βοηθητική για την πραγμάτωση των σκοπών του Συνδέσμου.  

2.7   Η προώθηση και στήριξη εξετάσεων που διοργανώνονται υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.  

2.8   Η σύνταξη και επιδίωξη εφαρμογής Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

 

3.   ΜΕΣΑ  

3.1   Σύμφωνα με το άρθρο αυτό οι σκοποί του Συνδέσμου θα επιτευχθούν με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο.   

3.2   Για την εκπλήρωση των σκοπών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του, ο Σύνδεσμος δικαιούται να δημιουργήσει δικό του οίκημα, είτε ιδιόκτητο είτε μισθωμένο, νοουμένου ότι η έδρα του Συνδέσμου παραμένει το ΚΕΒΕ.  

3.3  Ο Σύνδεσμος μπορεί να είναι μέλος σε Διεθνείς  Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες.    

 

4.   ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ

Ο Σύνδεσμος έχει τη δική του Σφραγίδα και δικό του έμβλημα, τα οποία καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

5. ΜΕΛΗ

Κριτήρια:

5.1 Το φροντιστήριο πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Παιδείας και να μην παραβιάζει την σχετική νομοθεσία για τα φροντιστήρια.

5.2  Ο ιδιοκτήτης δεν πρέπει να είναι δημόσιος ή ημικρατικός υπάλληλος. Το ίδιο ισχύει και για τον Διευθυντή του Φροντιστηρίου

5.3  Ο ιδιοκτήτης δεν πρέπει να είναι δημόσιος ή ημικρατικός υπάλληλος. Το ίδιο ισχύει και για τον Διευθυντή του Φροντιστηρίου

5.4  Ο Διευθυντής του Φροντιστηρίου πρέπει να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος.

5.5  Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του Φροντιστηρίου είναι εταιρεία, απαραίτητα ο Διευθυντής που δηλώνεται στο Σύνδεσμο, πρέπει να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος.

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αίτηση:

6.1. Για εγγραφή μέλους, απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία να περιέχει σχετική δήλωση του ότι μελέτησε το Καταστατικό του Συνδέσμου και το αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η δήλωση αυτή να συνοδεύεται:

6.1.α. Από πληροφοριακό δελτίο με στοιχεία του αιτητή σύμφωνα με υπόδειγμα του Συνδέσμου και

6.1.β. Από το ποσό της καθορισμένης συνδρομής του έτους, εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση εγγραφή,  σύμφωνα με το άρθρο 7. Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε αιτητή για εγγραφή στο Σύνδεσμο, οτιδήποτε στοιχείο κρίνει αναγκαίο το οποίο να δείχνει ότι ο αιτητής έχει τα απαιτούμενα προσόντα, πείρα και ικανότητα. Η έγκριση των μελών εναπόκειται στη διακριτική εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

6.2. Σε περίπτωση που φροντιστηριούχος είναι μέλος σε άλλους συλλόγους, πρέπει οι πράξεις αυτών των συλλόγων να μην έρχονται σε αντίθεση με την γενική πολιτική του Συνδέσμου.

6.3.  Οποιοσδήποτε νόμιμος φροντιστηριούχος ζητήσει με αίτηση του να γίνει μέλος του Συνδέσμου, του οποίου η αίτηση έχει απορριφθεί, ή μέλος του Συνδέσμου που η ιδιότητα του σαν μέλος έχει τερματισθεί, ειδοποιείται γραπτώς από τον Γραμματέα για την απόφαση του Συμβουλίου σε περίοδο 15 ημερών από την ημερομηνία της απόφασης. Ο φροντιστηριούχος αυτός δικαιούται, σε περίοδο ενός μηνός το αργότερο, να προσφύγει γραπτώς προς το Γραμματέα υποβάλλοντας έφεση για επανεξέταση. Με τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης όπως αναφέρεται πιο πάνω, ο Γραμματέας συγκαλεί συνεδρία του Συμβουλίου για ακρόαση.

 

7. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

7.1 Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο  καθώς και οποιεσδήποτε χρεώσεις αφορούν τα μέλη.

7.2. Η τακτοποίηση της συνδρομής των μελών πρέπει να  πραγματοποιείται μέχρι την 31ην Ιανουαρίου τρέχοντος  έτους. Σε περίπτωση που μέλος δεν τακτοποιήσει μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία τη συνδρομή του, καλείται γραπτώς να την τακτοποιήσει μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, με χρέωση καθυστέρησης 20% επί του ποσού ανανέωσης , διαφορετικά διαγράφεται.

7.3 Μέλος το οποίο έχει διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων του άρθρου 7.2: 

 7.3.(α). Πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση για εγγραφή και 

7.3 (β). Σε περίπτωση διαγραφής να κληθεί να καταβάλει τη  συνδρομή του ως νέο μέλος.

 

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο Αποτελείται από ελάχιστο αριθμό 9 μελών μέχρι μέγιστο αριθμό 15 μελών.

8.2   Η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής.

8.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο τον, Αναπληρωτή Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Οργανωτικό Γραμματέα, Ταμία και Αντιπροσώπους σε Διεθνείς Οργανισμούς

8.3   Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Οργανωτικό Γραμματέα, Ταμία και Αντιπροσώπους σε Διεθνείς Οργανισμούς. 

8.4   Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία των μελών του Συνδέσμου. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σειρά αριθμού ψήφων, που όμως πρέπει να διασφαλίζονται τα κατωτέρω:    

- Κάθε επαρχία αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο με τουλάχιστον 2 μέλη. Καμιά επαρχία δεν δικαιούται να αντιπροσωπεύεται με περισσότερα από 7 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.   

- Αν από μια επαρχία δεν υπάρχουν υποψήφιοι για να καλύψουν τον ελάχιστο αριθμό  αντιπροσώπων  όπως αναφέρεται ανωτέρω, τότε οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από τυχόν επιλαχόντες από τις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης από οποιανδήποτε επαρχία και αν προέρχονται, με σειρά επιτυχίας, με την προϋπόθεση ότι καμιά επαρχία δεν θα ξεπεράσει τα 7 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

8.5   Σε περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι λιγότερα από 15, το   Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται νόμιμο με την προϋπόθεση ότι πρέπει να αποτελείται  από τουλάχιστον 9 μέλη.

8.6   Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει χωρίς δικαιολογημένη αιτία από  τρεις κατά συνέχεια τακτικές συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, ή κατά τη λήξη της χρονιάς (δωδεκάμηνο) συμπλήρωσε το 50% των απουσιών, δικαιολογημένων ή μη, θεωρείται ότι έπαυσε αυτόματα να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε θέση του αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα από τις εκλογές της Γενικής   Συνέλευσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω στο 8.4, με την προϋπόθεση ότι καμιά επαρχία δεν θα ξεπεράσει τα 7 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

8.7. Το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (είτε είναι αξιωματούχος είτε όχι) θα χηρεύει σε περίπτωση κατά την οποία καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. Νοείται ότι ο Έπαρχος, έπειτα από αίτημα οποιουδήποτε μέλους ή αυτεπάγγελτα, καλεί το αρμόδιο όργανο, ήτοι το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για την αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού του Σωματείου.

8.8. Τα μέλη του Δ.Σ. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς και δεν τους καταβάλλεται καμία αμοιβή οποιουδήποτε είδους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Δύνανται, ωστόσο, να ζητήσουν λογικά έξοδα τα οποία έχουμε επωμισθεί, όπως επίσης και να ανακτήσουν και/ή να διεκδικήσουν αμοιβή για ερευνητικά και/ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

8.9 Νοείται ότι τα μέλη, περιλαμβανομένων και των μελών της διοίκησης ή των ιδρυτών δύνανται να ανακτήσουν και/ή να διεκδικήσουν οποιαδήποτε λογικά έξοδα κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και σχετικής αμοιβής που αντιστοιχεί σε ερευνητικά και/ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα, από τρίτους φορείς, προγράμματα.

8.10 Νοείται ότι για οιεσδήποτε πράξεις και/η παραλείψεις του  Διοικητικού Συμβουλίου  και/ή μελών αυτού οι οποίες προξενούν ζημιά και/ή άλλως πως σε τρίτα πρόσωπα και οι οποίες έγιναν καλή τη πίστη και στα πλαίσια των καθηκόντων των υπό αυτή τους την ιδιότητα μετά από απόφαση του Δ.Σ., τότε τυχόν αποζημιώσεις και/ή ζημιές που γεννούνται καλύπτονται από το Σωματείο και όχι από το Δ.Σ. ή μέλος αυτού προσωπικά. 

8.11. Νοείται ότι, εάν η συγκεκριμένη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έγινε εκ προθέσεως, δόλια, κακόπιστα ή λόγω βαριάς αμέλειας, το υπαίτιο πρόσωπο ή τα υπαίτια πρόσωπα ευθύνονται αλληλέγγυα και κεχωρισμένως έναντι του σωματείου για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί.

8.12 Το Δ.Σ. του σωματείου υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον.

8.13 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο, και οφείλει κατόπιν υποβολής γραπτής απαίτησης του ενός – πέμπτου των μελών ή περισσοτέρων να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση. Σε περίπτωση παραλείψεως του Διοικητικού Συμβουλίου τέτοια συνέλευση μπορεί να συγκαλείται από τα ίδια μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση της, όπως διαλαμβάνεται στο Άρθρο 20(2) του Νόμου περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 (104(I)/2017) (εφεξής «ο Νόμος»).

8.14. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον.

8.15 Εντός της πρώτης τριμηνίας έκαστου έτους, το διοικητικό συμβούλιο ή ο γραμματέας έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν γραπτώς στον Έφορο:

i. Aριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους·

ii. σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του σωματείου, με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους· και

iii. κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό

Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του σωματείου, το διοικητικό συμβούλιο ή ο γραμματέας, γνωστοποιούν τη νέα διεύθυνση ή/και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή.

8.16 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στην διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού.

8.17 Συνεδρίες μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά και όσοι είναι παρών στην Συνεδρία μέσο διδακτικής πλατφόρμας θεωρούνται παρόντες στην Συνεδρία.

8.18 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία και θα κοινοποιείται η σύνοψη των πρακτικών στα μέλη του συνδέσμου καθώς και θα αναρτάται στην ιστοσελίδας του συνδέσμου.

8.19  Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να είναι μέλη σε Διοικητικά Συμβούλια οργανισμού ημικρατικού οργανισμού ή άλλου σώματος, εκτός αν οι σκοποί αυτού του οργανισμού έρχονται σε αντίθεση με τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του κλάδου των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων. 

8.20    Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή αποπομπής μέλους του Διοικητικού    Συμβουλίου, θα διορίζεται έτερο μέλος για την υπόλοιπη περίοδο του Συμβουλίου, όπως ορίζεται από την παράγραφο 8.6.

8.21.  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία.

8.22. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.

8.23. Ο Πρόεδρος πριν την λογοδοσία στη Γενική Συνέλευση ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

8.24. Το ½ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρόντα αποτελούν απαρτία.

 

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

9.1   Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα της υποβολής υποψηφιότητας εφ΄ όσον τηρούν τις προϋποθέσεις και ή όρους που αναφέρονται στο παρών καταστατικό.

9.2   Ο κάθε υποψήφιος στέλλει γραπτώς ενυπόγραφη αίτηση του στον Εκτελεστικό Γραμματέα του Συνδέσμου (ΚΕΒΕ) μέχρι και 5 εργάσιμες μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου η οποία συνοδεύεται από παράβολο το οποίο θα ορίζει το εκάστοτε Διοικητικό συμβούλιο. Μετά τη λήξη της υποβολής υποψηφιοτήτων , όλες οι υποψηφιότητες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

9.3.  Υποψηφιότητες που υποβάλλονται εκτός της καθορισμένης χρονικής προθεσμίας, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπ΄ όψιν.

9.4.  Η ψηφοφορία εκλογής του Δ.Σ. είναι μυστική και διεξάγεται στην παρουσία λειτουργού του ΚΕΒΕ ή του Νομικού Συμβούλου του ΣΙΦΚ.

9.5.Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα στην πρώτη του συνεδρία το αργότερο σε 15 μέρες μετά τη Γενική Συνέλευση, στην οποία προεδρεύει ο πρώτος σε ψήφους από τη Γενική Συνέλευση , μέχρι την εκλογή το Προέδρου. Μετά την εκλογή Προέδρου εκλέγει από τα μέλη του, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Ταμία, Αντιπροσώπους σε Διεθνείς Οργανισμούς και τα υπόλοιπα μέλη.

 

10. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 

10.1  ΠΡΟΕΔΡΟΣ           

Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατευθύνει τις εργασίες του Συνδέσμου, είναι ο επίσημος εκπρόσωπος του και υπογράφει κάθε έγγραφο.

 10.2  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του και σε περίπτωση απουσίας και του Αναπληρωτή Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος.

 10.3  ΤΑΜΙΑΣ  

10.3.(α). Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των χρημάτων τα οποία είναι πληρωτέα προς το Σύνδεσμο, όπως οι εισπράξεις των συνδρομών, των δικαιωμάτων εγγραφής, εκτάκτων εισφορών και οποιουδήποτε άλλου ποσού πληρωτέου προς το        Σύνδεσμο.

10.3 (β).  Φροντίζει για την πληρωμή όλων των οφειλομένων ποσών προς τρίτους.     

10.3 (γ)  Τηρεί τα σχετικά λογιστικά βιβλία και αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δικαιολογούν τις εισπράξεις / πληρωμές που γίνονται από το Σύνδεσμο.

10.3.(δ).  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφαση του τις τυπικές διαδικασίες των καθηκόντων του ταμία στο λογιστήριο του ΚΕΒΕ.

 

10.4  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

10.4. (α) Ο Οργανωτικός Γραμματέας συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον Εκτελεστικό Γραμματέα του Συνδέσμου (ΚΕΒΕ)

10.4. (β) Αναπληρεί τον Εκτελεστικό Γραμματέα του Συνδέσμου (ΚΕΒΕ) σε περίπτωση απουσίας του και τηρεί τα πρακτικά σε βιβλίο πρακτικών.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί πάντα μέσα στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής του ΚΕΒΕ με γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της πλειοψηφίας των μελών του Συνδέσμου.

 

11. ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται σε Γενική Συνέλευση όπως παραχωρείται ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου σε μέλος του Συνδέσμου, σαν ελάχιστη αναγνώριση τιμής για εξαιρετικές και μακροχρόνιες υπηρεσίες στο Σύνδεσμο. 

Ο επίτιμος Πρόεδρος καλείται σε συναντήσεις ή συνεδριάσεις του Δ. Συμβουλίου όταν υπάρχει συγκεκριμένο θέμα συζήτησης και του οποίου οι γνώσεις και εμπειρία είναι χρήσιμη. Ο επίτιμος πρόεδρος δεν έχει δικαίωμα ψήφου και αφού ακουσθεί πρέπει να αποχωρεί από τη συνεδρίαση.

 

12. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

12.1. Οι Γενικές Συνελεύσεις καλούνται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, (εντός του μηνός Οκτωβρίου) ή αφού ζητηθεί γραπτώς από το 1/5 των μελών του Συνδέσμου, με κοινοποίηση στα μέλη (με επιστολή, ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με τηλεομοιότυπο ή με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ή με δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες, τουλάχιστον δεκαπέντε  μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

12.2  Καμιά εργασία δεν επιτρέπεται να διεξάγεται σε οποιαδήποτε Συνέλευση στην οποία δεν υπάρχει απαρτία την ώρα της έναρξης των εργασιών της. Το ½ των μελών παρόντων αποτελούν απαρτία.

12.3. Αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση αν έχει συγκληθεί κατόπιν αίτησης των μελών, διαλύεται. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, αναβάλλεται για μισή ώρα και τα παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία εκτός αν πρόκειται για καταστατική συνέλευση, η οποία διαλύεται.

12.4. Ο Πρόεδρος, και στην απουσία του ή αν κωλύεται, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος (κατά σειρά) προεδρεύει σε κάθε Γενική Συνέλευση. Στην απουσία του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή αν αυτοί δεν επιθυμούν να προεδρεύσουν, προεδρεύει οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ μετά από απόφαση της Γ.Σ.

 

13. ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ

13.1. Κάθε μέλος δικαιούται μια ψήφο για κάθε ζήτημα που υποβάλλεται και για κάθε εκλογή που γίνεται σε γενική συνέλευση του Συνδέσμου, ετήσια ή έκτακτη.

13.2. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των μελών του συνδέσμου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, λαμβανομένων υπόψη και συμμετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης

13.3. Απόφαση δύναται να ληφθεί και χωρίς τη συνέλευση των μελών εάν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους για συγκεκριμένη πρόταση.

13.4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στην διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού.

 

14. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Α) Ανεξάρτητα από το τι πιθανόν να προβλέπεται οπουδήποτε αλλού στο Καταστατικό αυτό, οποιαδήποτε ειδοποίηση που χρειάζεται να δοθεί στα μέλη σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού αυτού, θα θεωρείται ότι έχει δοθεί σε μέλος αν έχει:

i. Σταλεί με κανονικό ταχυδρομείο στην τελευταία ταχυδρομική διεύθυνση που έδωσε το μέλος στο Γραμματέα ή

ii. Σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην τελευταία ηλεκτρονική διεύθυνση που έδωσε το μέλος στο Γραμματέα ή

iii. Δημοσιευθεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα Παγκύπριας κυκλοφορίας. 

Β) Η εκ παραδρομής παράλειψη αποστολής ειδοποίησης ή η μη λήψη τέτοιας ειδοποίησης για Γενική Συνέλευση από οποιοδήποτε μέλος, δεν θα καθιστά άκυρες τις εργασίες  της Συνέλευσης.

 

15. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

15.1.  Για την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του καταστατικού απαιτείται σύγκλιση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία, είτε αν το ζητήσει γραπτώς το ½ των μελών του Συνδέσμου, με ενυπόγραφη αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία αναγράφει τις ζητούμενες τροποποιήσεις του καταστατικού, τα σχετικά άρθρα και το σκεπτικό για τις ζητούμενες τροποποιήσεις.

15.2. Τα μέλη ενημερώνονται γραπτώς για όλες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού τουλάχιστον 15 μέρες (ημερολογιακά) πριν την Καταστατική Συνέλευση.

15.3.   Για την πραγματοποίηση της Καταστατικής Συνέλευσης, απαιτείται απαρτία τουλάχιστον ½ των μελών του Συνδέσμου.

15.4       Για τη λήψη απόφασης κατά την Καταστατική Συνέλευση, απαιτείται απόφαση των 3/5 των παρευρισκομένων.

 

16.  ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 (α) Κάθε τροποποίηση του καταστατικού  λαμβάνει ισχύ μόνο από την ημερομηνία καταχώρισής της στο Μητρώο, κατόπιν σχετικής αίτησης υποβαλλόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (β).

(β) Το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση, μετά την ψήφιση οποιασδήποτε τροποποίησης του καταστατικού, να υποβάλει στον Έφορο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ψήφισης της τροποποίησης, γραπτή αίτηση καταχώρισης της τροποποίησης στο Μητρώο.

(γ) Ο Έφορος μπορεί να αρνηθεί να καταχωρίσει οποιαδήποτε τροποποίηση καταστατικού, εάν κρίνει ότι αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Νόμου (104 (Ι)/2017)

Νοείται ότι, εκπρόθεσμη υποβολή τέτοιας αίτησης δεν αποτελεί από μόνη της αιτία άρνησης καταχώρισης συγκεκριμένης τροποποίησης στο Μητρώο.

 

17. ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

 

18. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Οι οικονομικοί λογαριασμοί του Συνδέσμου αποστέλλονται ετησίως στον Έφορο, κατάλληλα ελεγμένοι από εγκεκριμένο ελεγκτή ή λογιστή ή άλλο αξιωματούχο, τηρουμένων των προνοιών της νομοθεσίας (104 (Ι)/2017)

 

19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ:  

 Όλα τα μέλη συμμορφώνονται με το καταστατικό του Συνδέσμου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ψηφίσματα των Γενικών Συνελεύσεων.

 

20.  ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:  

20.1  Οι παραλήψεις του καταστατικού αυτού συμπληρώνονται από τις πρόνοιες του καταστατικού του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

20.2  Για την τροποποίηση των άρθρων 1 (Επωνυμία – Έδρα) και 2 (Σκοποί) απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών που παρευρίσκονται στην Καταστατική Συνέλευση.   

 

21.  ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ:  

Μέλος του Συνδέσμου χάνει την ιδιότητα του μέλους αν:

Α.   Δώσει γραπτή προειδοποίηση ενός μηνός τουλάχιστον προς τη Γραμματεία του Συνδέσμου για την επιθυμία του να παύσει να είναι μέλος του Συνδέσμου

       ή

Β.   Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 έτσι όπως προνοείται πιο κάτω:

1.  Το μέλος παραβεί οποιοδήποτε άρθρο του καταστατικού του Συνδέσμου ή οποιοδήποτε ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης.     

2.  Το μέλος παραβαίνει τον κώδικα δεοντολογίας του Συνδέσμου ή είναι ένοχο συμπεριφοράς η οποία κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανάρμοστη ή παραβλάπτει τα συμφέροντα του Συνδέσμου.  

3. Το μέλος καθυστερεί την πληρωμή των οικονομικών οφειλών του προς το Σύνδεσμο με βάση το άρθρο 7.2

4. Όταν ο Ιδιοκτήτης / Διευθυντής αποδέχεται διορισμό σε Κρατική ή Ημικρατική υπηρεσία διαγράφεται αυτόματα από το Σύνδεσμο.

5. Το μέλος που διαγράφεται έχει το δικαίωμα να εφεσιβάλει την απόφαση του Δ.Σ. ζητώντας όπως εγγραφεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

 

22. ΠΟΙΝΕΣ 

Οποιοδήποτε μέλος αρνείται να συμμορφωθεί με το Καταστατικό ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή ενεργεί κατά τρόπο προσβλητικό για το Σύνδεσμο ή εχθρικό για τα συμφέροντα του Συνδέσμου, θα υπόκειται σε  μια από τις ακόλουθες ποινές που το Δ. Σ θα δικαιούται να του επιβάλει αφού  προηγουμένως του δώσει την ευκαιρία να απολογηθεί :

α) Επίπληξη, 

β) Προσωρινή αποβολή μέχρι τρείς μήνες 

γ) Οριστική αποβολή. 

Εννοείται όμως ότι το μέλος που τιμωρείται θα δικαιούται να υποβάλει έφεση στην Ετήσια  Γενική Συνέλευση.

 

23 .ΕΝΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

23.1.  Εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων και δημόσιων αρχών

23.2. O σύνδεσμος θα εκπροσωπείται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, δικαστικής επιτροπής, διαιτητή, διοικητικής, δημόσιας, ημικρατικής, τοπικής ή άλλης αρχής από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο, μαζί με έναν από τους Αξιωματούχους του Σωματείου ενεργώντας από κοινού.

23.3. Ενδεχόμενα έξοδα καλύπτονται από το Σύνδεσμο και όχι από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΔΣ προσωπικά σε όλες τις δικαστικές και/ή άλλες υποθέσεις.

23.4. Εκπροσώπηση σε συναλλαγές με τρίτα μέρη

23.5. Ο σύνδεσμος θα εκπροσωπείται σε οποιαδήποτε συναλλαγή την οποία διαπραγματεύεται, συνάπτει, ή συνομολογεί με τρίτο πρόσωπο, ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που εμπίπτει από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο του, η οποιονδήποτε άλλο άτομο τυχόν το Δ.Σ. ήθελε να εξουσιοδοτήσει.

 

24.ΔΙΑΛΥΣΗ

Ο Σύνδεσμος διαλύεται -

24.1 Αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα των είκοσι (20)

Νοείται ότι, ο Σύνδεσμος δεν τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση για το λόγο αυτό, παρά μόνο μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη μείωση του αριθμού των μελών και εφόσον μέχρι τότε δεν έχουν γνωστοποιηθεί στον Έφορο τα ονόματα νέων μελών προς συμπλήρωση του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού μελών:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου υποχρεούται όπως, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μελών κάτω των είκοσι (20), γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον Έφορο, υποδεικνύοντας και την ημερομηνία κατά την οποία αυτό επισυνέβη∙

24.2 Αν ομόφωνα αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό 

24.3. Με διάταγμα του δικαστηρίου κατόπιν αίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με βάση τους λόγους ή τις περιστάσεις που διαλαμβάνονται στο Άρθρο 24 του Νόμου.

Όταν επέλθει οποιοδήποτε από τα τρία γεγονότα που οδηγούν στη διάλυση του Συνδέσμου, τότε ο Σύνδεσμος θα προχωρήσει σε εκκαθάριση και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 25 του Νόμου.

Όταν αποφασιστεί η διάλυση του Συνδέσμου για οποιοδήποτε λόγο, συντάσσεται κατάσταση εκκαθάρισης, η οποία γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πληρωμή των χρεών του Συνδέσμου, η κινητή και ακίνητη περιουσία του μεταβιβάζεται σε Φιλανθρωπικά Σωματεία ή Ιδρύματα και σε καμία περίπτωση ΔΕΝ επιτρέπεται να διανεμηθεί μεταξύ των μελών.

 

25. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Ο Σύνδεσμος δύναται να συγχωνεύεται με άλλα σωματεία που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με το Σωματείο οποτεδήποτε εγκριθεί ψήφισμα σε γενική συνέλευση με το οποίο να ζητείται η συγχώνευση νοουμένου οτι τουλάχιστον το ήμισυ των μελών συν ένας παρευρίσκονται σε τέτοια γενική συνέλευση και το ψήφισμα εγκρίνεται από πλειοψηφία των τριών-τετάρτων των μελών που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως.

 

26. ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προς εκπλήρωση των άνω αναφερομένων σκοπών του, ο Σύνδεσμος δικαιούται να έχει έμμισθο προσωπικό.

Αναζήτηση Μαθημάτων